VERB


English 	masu-form 	dic-form 	te-form
		[-màsu]   			[no acc:-tè]

absent [be -] 	yasumimasu 	yasùmu  	yasùnde

answer 	kotaemasu 	kotaèru 	kotàete

ask favours 	tanomimasu 	tanòmu  	tanònde

		onegai-shimasu onegai-suru 	onegai-shite

ask questions 	kikimasu 	kiku  		kiite

attend (ni) 	demasu  	dèru  		dète

be [copula] 	desu  		dà  		dè

become 	narimasu 	nàru  		nàtte

begin [tr.] 	hajimemasu 	hajimeru 	hajimete

   [intr.]	hajimarimasu 	majimaru 	hajimatte

bend 		magarimasu 	magaru  	magatte

born [be -] 	umaremasu 	umareru 	umarete

borrow 	karimasu 	kariru  	karite

bring things 	motte-kimasu 	motte-kùru 	motte-kì/te

buy  		kaimasu 	kau  		katte

carry 		hakobimasu 	hakobu  	hakonde

clean up 	sooji-shimasu 	sooji-suru 	sooji-shi/te

climb 		noborimasu 	noboru  	nobotte

close [tr.] 	shimemasu 	shimèru 	shìmete

   [intr.]	shimarimasu 	shimàru 	shimàtte

collect 	atsumemasu 	atsumèru 	atsùmete

come 		kimasu  	kùru  		kìte

consider 	kangaemasu 	kangàeru 	kangàete

continue 	tsuzukimasu 	tsuzuku 	tsuzuite

cook 		ryoori-shimasu 	ryòori-suru  	ryòori-shite

cry  		nakimasu 	naku  		naite

cut  		kirimasu 	kìru  		kìtte

count 		kazoemasu 	kazoèru 	kazòete

discuss 	hanashi-aimasu 	hanashi-àu 	hanashi-àtte

do		shimasu 	suru  		shite

do a job 	shigoto-shimasu shigoto-suru 	shigoto-shite

drink 		nomimasu 	nòmu  		nònde

drive 		unten-shimasu 	unten-suru 	unten-shite

drunk (get-) 	yopparaimasu 	yopparau 	yopparatte

eat  		tabemasu 	tabèru  	tàbete

employed(be-)(ni)tsutomemasu 	tsutomèru 	tsutòmete

end  		owarimasu 	owaru  	owatte

enter 		hairimasu 	hàiru  	hàitte

fall {rain/snow}furimasu 	fùru  		fùtte

find 		mitsu/kemasu 	mitsu/keru 	mitsukete

fly  		tobimasu 	tobu  		tonde

get off 	orimasu 	orìru  	òrite

get on (ni) 	norimasu 	noru  		notte

get out 	demasu  	dèru  		dète

give 		agemasu 	ageru  	agete

give me 	kudasai   

go  		ikimasu 	iku  		itte

go back 	modorimasu 	modòru  	modòtte

go out 	dekakemasu 	dekakeru 	dekakete

hang [tr.] 	kakemasu 	kakèru  	kàkete

   [intr.]	kakarimasu 	kakàru  	kakàtte

hear/listen/ask kikimasu 	kiku  		kiite

inform 	shirasemasu 	shiraseru 	shirasete

introduce 	shookai-shimasu shookai-suru 	shookai-shite

invite 	yobimasu 	yobu  		yonde

know 		shitte-imasu* 	shiru  	shitte

laugh 		waraimasu 	warau  	waratte

learn 		naraimasu 	naràu  	naràtte

lend 		kashimasu 	kasu  		kashite

line up 	narabimasu 	narabu  	narande

listen 	kikimasu 	kiku  		kiite

live (ni) 	sumimasu 	sùmu  		sùnde

mail (tegami o) dashimasu 	dàsu  		dàshite

make 		tsukurimasu 	tsukùru 	tsukùtte

marry (to) 	kekkon-shimasu 	kekkon-suru 	kekkon-shite

meet (ni/to) 	aimasu  	àu  		àtte

open [tr.] 	akemasu 	akeru  	akete

   [intr.]	akimasu 	aku  		aite

own/hold 	mochimasu 	mòtsu  	mòtte

park 		tomemasu 	tomeru  	tomete

pay  		haraimasu 	haràu  	haràtte

phone (denwa o) kakemasu 	kakèru  	kàkete

		shimasu 	suru  		shite

pick up 	torimasu 	tòru  		tòtte

play 		asobimasu 	asobu  	asonde

  {sports} 	shimasu 	suru  		shite

  {insruments}hikimasu 	hiku  		hiite

possess 	mochimasu 	mòtsu  	mòtte

pray 		inorimasu 	inòru  	inòtte

push 		oshimasu 	osu  		oshite

put in 	iremasu 	ireru  	irete

put on 	okimasu 	oku  		oite

read 		yomimasu 	yòmu  		yònde

receive 	moraimasu 	morau  	moratte

reserve 	yoyaku-shimasu 	yoyaku-suru 	yoyaku-shite

rest 		yasumimasu 	yasùmu  	yasùnde

return/go home 	kaerimasu 	kàeru  	kàette

ride (ni)	norimasu 	noru  		notte

run  		hashirimasu 	hashìru 	hashìtte

see  		mimasu  	mìru  		mìte

send 		okurimasu 	okuru  	okutte

show 		misemasu 	misèru  	mìsete

sit (ni) 	suwarimasu 	suwaru  	suwatte

		koshikakemasu 	koshikakèru 	koshikàkete

sleep 		nemasu  	neru  		nete

		nemurimasu 	nemuru  	nemutte

speak 		hanashimasu 	hanàsu  	hanàshite

spread 	shikimasu 	shiku  	shiite

stand up 	tachimasu 	tàtsu  	tàtte

stay (ni) 	tomarimasu 	tomaru  	tomatte

stop [tr.] 	tomemasu 	tomeru  	tomete 

   [intr.]	tomarimasu 	tomaru  	tomatte

stop ~ing 	yamemasu 	yameru  	yamete

study 	 	benkyoo-shimasu benkyoo-suru 	benkyoo-shite

surprised [get-]odorokimasu 	odoròku 	odoròite

sweep 		hakimasu 	hàku  		haite

swim 		oyogimasu 	oyògu  	oyòide   

take (things) 	torimasu 	tòru  		tòtte

take  (time) 	kakarimasu 	kakàru  	kakàtte

take things 	motte-ikimasu 	mòtte-iku 	mòtte-itte

teach 		oshiemasu 	oshieru 	oshiete

there is/are 	arimasu 	àru  		àtte

 {animate} 	imasu  	iru  		ite

think 		omoimasu 	omòu  		omòtte

tired [get-] 	tsukaremasu 	tsukarèru 	tsukàrete

turn off [tr.] 	keshimasu 	kesu  		keshite

     [intr.]kiemasu 	kieru  	kiete

turn on [tr.] 	tsukemasu 	tsukèru 	tsùkete

    [intr.]	tsukimasu 	tsùku  	tsùite

understand 	wakarimasu 	wakàru  	wakàtte

use  		tsukaimasu 	tsukau  	tsukatte

wait 		machimasu 	màtsu  	màtte

walk 		arukimasu 	arùku  	arùite

wash 		araimasu 	arau  		aratte

wear(clothes) 	kimasu  	kiru  		kite

  (pants/sockshakimasu 	haku  		haite
  /shoes)

  (hat/cap) 	kaburimasu 	kabùru  	kabùtte

  (tie/belt) 	shimemasu 	shimèru 	shìmete

  (glasses) 	kakemasu 	kakèru  	kàkete

 (accessaries) shimasu 	suru  		shite

work 		hatarakimasu 	hataraku 	hataraite

worry 		shinpai-shimasu shinpai-suru 	shinpai-shite

write 		kakimasu 	kàku  		kàite