TEMPORAL


morning  		àsa
noon  		hirù
evening  		ban
night  		yòru
in the morning  	gozen-chuu
in the afternoon  	gògo
this morning  		kèsa
this evening  		kònban
today  		kyòo
yesterday  		kinòo
tomorrow  		ashità
this week  		konshuu
last week  		senshuu
next week  		raishuu
this month  		kongetsu
last month  		sèngetsu
next month  		ràigetsu
this year  		kotoshi
last year  		kyònen
next year   		rainen
Monday			getsuyòobi
Tuesday			kayòobi
Wednesday		suiyòobi
Thursday		mokuyòobi
Friday			kin'yòobi
Saturday		doyòobi
Sunday			nichiyòobi
January			ichigatsù
February		nigatsù
March			sàngatsu
April			shigatsù
May			gògatsu
June			rokugatsù
July			shichigatsù
August			hachigatsù
September		kùgatsu
October			juugatsù
November		juuichigatsù
December		juunigatsù
now   		ìma
later  		àtode
right away  		sùgu
early  		hàyaku
late  		osoku
soon  		moo sùgu
gradually  		dandan
at eight  		hachì-ji ni
at 6:30  		roku-ji hàn ni
on Friday  		Kin'yòobi ni
in March		sàngatsu ni

o'clock 		-ji  		yo-ji/ku-ji
hour       	-jikan
minute      	-fun/pun 	ìp-pun/nì-fun
day(s)    		ichi-nichi  	1 day
			tsuitachi  	1st day
			futsu-ka   	2 days/2nd day
        		mik-ka  	3 days/3rd day
			yok-ka  	4 days/4th day
			itsu-ka 	5 days/5th day
			mui-ka  	6 days/6th day
			nano-ka 	7 days/7th day
			yoo-ka  	8 days/8th day
			kokono-ka 	9 days/9th day
			too-ka    	10 days/10th day 
			juu-ichi-nichi	11 days/11th day 
			hatsu-ka  	20 days/20th day
week       	-syuu-kan 	isshùu-kan/nishùu-kan/san-shùu-kan
month      	-ka-getsu	ikkàgetsu;rokkàgetsu
         	-tsuki   	hitò-tsuki/futà-tsuki
year       	-nen(kan) 	ichì-nen/nì-nen/san-nen/yo-nen