NUMBER


1: ichì		2: 		3: san		4: yòn/shì	5: 		
6: rokù		7: nàna/shi/chì	8: hachì	9: kyùu/	10: jùu	
11: juu-ichì	12: juu-nì	20: nì-juu	21: ni-juu-ichì	30: sàn-juu	
40: yòn-juu	70: nanà-juu	90: kyùu-juu
100: hyakù	200: ni-hyakù	300: sàn-byaku	400: yòn-hyaku	600: rop-pyakù	
800: hap-pyakù
1000: sèn	2000: ni-sèn	3000: san-zèn	4000: yon-sèn	8000: has-sèn	
9000: kyuu-sèn
1,0000:	ichi-màn2,0000: ni-màn
10,0000: juu-màn
100,0000: hyaku-màn
1000,0000: is-sen-màn
1,0000,0000: ichì-oku
10,0000,0000: jùu-oku
100,0000,0000: hyakù-oku
1000,0000,0000: is-sen-òku
1,0000,0000,0000: ìt-choo