Health & Hygiene:


aftershave  		afutaashèebu
AIDS  		èizu
Aspirin  		asupirin
bandage  		hootai
Band-Aid  		bando-èido
blood  		chi 		[ga deru 'bleed']
clinic  		kurìnikku
cold/flu  		kaze  		[o hiku 'catch a cold]
cologne  		kòron
condom  		kondòomu
cosmetics  		keshoohin
dentist  		hàisha
doctor  		isha 		[ni kakaru 'see a doctor']
fever  		netsù 		[ga deru/o dasu 'run a fever']
hospital  		byooin
injury  		kegà  		[o suru 'get injured']
lipstick  		kuchibeni 	[o tsukeru 'put on']
medicine  		kusuri 	[o nomu 'take']
nurse  		kangòfu
pads [hygine]  	nàpukin 	['napkin']
pregnancy  		ninshin 	[-suru 'get pregnant]
sex   		sèkku/su
shampoo  		shanpùu
sickness  		byooki 	[ni naru/o suru 'get sick']
soap  		sekken
tissue paper  		tisshu-pèepaa
toilet paper  		toiretto-pèepaa
toothbrush  		habùrashi
toothpaste  		hamìgaki
towel  		tàoru
vitamine  		bitàmin

Useful expressions

I'm tired. Tsukaremashita. I'm fine. Genki desu. I'm sick. Byooki desu. I feel sick. Kimochi ga warui desu. I have a headache. Atama ga itai desu. I have a fever. Netsu ga arimasu. I'm thirsty. Nodo ga kawaita. I'm hungry. Onaka ga suita. I'm in bed. Nete imasu.