COUNTRIES & CITIES


Africa  		Afurika
Algonquin Park  	Arugonkin Pàaku  
Alberta  		Arubàata
Asia  		àjia
Australia  		Oosutorària
Banff  		Bànfu
Bangkok  		Bànkoku
Bangla desh  		Banguradèsshu
Beijin  		Pèkin
Belgium  		Berugìi
Berlin  		Berurin
Brazil  		Burajiru
British Columbia  	Buritisshu-Korònbia
Calgary  		Kàrugarii
California  		Kariforunia
Cambodia  		Kanbojia
Canada  		Kànada
Chicago  		Shikàgo
Chile  		Chìri
China  		Chùugoku
CN Tower  		Shii-enu tàwaa
CND Rockies   	Rokkii sànmyaku
Cuba  		Kyùuba
Denmark  		Denmàaku
Detroit  		Detòroito
Edmonton  		Edomònton
Egypt  		Ejiputo
England  		Igirisu/Eekoku
Ethiopia  		Echiòpia
Europe  		Yooròppa
Finland  		Fìnrando
Florida  		Furorida
France  		Furansu
Germany  		Dòitsu
Ginza  		Ginza
Greece  		Gìrisha
Haiti  		Hàichi
Hawaii  		Hàwai
Hokkaido  		Hokkàidoo
Hong Kong  		Hònkon
Honshu  		Hònshuu
Hungary  		Hangàrii
India  		ìndo
Indonasia  		Indonèshia
Iran  		ìran  
Ireland  		Airuràndo
Israel  		Isuràeru
Italy  		Itaria
Jamaica  		Jamàika
Japan  		Nihòn/Nippòn
Jasper  		Jàsupaa
Kenya  		Kènia
Korea  		Kànkoku [S]  Choosèn [N]
Kyoto  	 	Kyòoto
Kyushu  		Kyùushuu
Laos  		Ràosu
London  		Ròndon
Los Angeles  		Rosanjèrusu
Malaysia  		Marèeshia
Manitoba  		Manitoba
Mexico  		Mekishiko
Michigan  		Mìshigan
Montreal  		Montoriòoru
Moscow  		Mosukuwa
Mt. Fuji  		Fùji-san
Narita Airport  	Narita Kùukoo
Netherlands  		Oranda      [Holland]
New Brunswick  	Nyuu Burànzuwikku
Newfoundland  		Nyuufàundorando
New York  		Nyuuyòoku
New Zealand  		Nyuujiiràndo
Niagara Falls  	Naiagara no taki
Norway  		Noruwèe
Nova Scotia  		Noova Sukòshia
Ontario  		Ontàrio
Osaka  		Oosaka
Ottawa  		òtawa
Pakistan  		Pakisùtan
Palestine  		Parèsuchina
Panama  		Pànama
Paris  		Pàri
Peru  		Pèruu
Philippines  		Fìripin
Poland  		Pòorando
Portugal  		Porutogaru
Prince Edward Island 	Purinsu Edowaado àirando
Pyramid  		Piramìddo
Quebec  		Kebèkku
Regina  		Rijàina
Rome  		Ròoma
Russia  		Ròshia
Rwanda  		Ruwànda
Sarajevo  		Saraebo
Saskatchewan  		Sasukàchuwan
Saskatoon  		Sasukatùun
Scotland  		Sukottoràndo
Seoul  		Sòuru
Shikoku  		Shìkoku
Singapore  		Shingapòoru
Spain  		Supèin
Sweden  		Suwèeden
Switzerland  		Sùisu
Taiwan  		Taiwàn
Thailand  		Tài
Tibet  		Chibètto
Tokyo  		Tookyoo
Tokyo Station  	Tookyòo-eki
Toronto  		Torònto
Turkey  		Tòruko
Ukraine  		Ukuràina
U.S.A.  		Amerika
Vancouver  		Bankùubaa
Victoria  		Bikutoria
Vietnam  		Betonamu
Washington D.C.  	Washìnton
Winnipeg  		Wìnipeggu
Yokohama  		Yokohama

Last Modified: Saturday, 7 November 1998, 13:35 EST
©Norio Ota 1998