COUNTING


General: can use for age

1: hitò-tsu 2: futa-tsù 3: mit-tsù 4: yot-tsù 5: itsù-tsu 6: mut-tsù 7: nanà-tsu 8: yat-tsù 9: kokòno-tsu 10:tòo 11:juu-ichì 12:juu-nì 20:nì-juu [*hàtachi '20 yrs old']24:nì-juu-yon 55:go-juu-gò

Specific: number + counter [classifier]

animal [small]: -hiki/piki/biki ip-pikì/nì-hiki/sàn-biki/yòn-hiki/gò-hiki/rop-pikì/nanà-hiki/ hap-pikì/kyùu-hiki/jup-pikì [large]: -too it-tòo/ni-tòo.../hat-tòo.../jut-tòo book : -satsu is-satsù/nì-satsu/sàn-satsu/yòn-satsu.../has-satsù/kyùu-satsu/ jus-satsù bottle/pencil : -hon/pon/bon ìp-pon/nì-hon/sàn-bon/yòn-hon/go-hon/ròp-pon/nanà-hon/hàp-pon/ kyùu-hon/jùp-pon car : -dai ichì-dai/nì-dai/sàn-dai/yòn-dai cup : -hai/pai/bai ìp-pai/nì-hai/sàn-bai/yòn-hai/go-hai/ròp-pai/nanà-hai/hàp-pai/ kyùu-hai/jùp-pai floor : -kai ik-kai/ni-kai/san-gai/yon-kai/go-kai/rok-kai/nana-kai/hak-kai/ kyuu-kai/juk-kai house : -ken/gen ìk-ken/nì-ken/sàn-gen/yòn-ken/gò-ken/ròk-ken.../hàk-ken.../ jùk-ken item [general]: -ko ìk-ko/nì-ko/sàn-ko/yòn-ko.../ròk-ko.../hàk-ko/kyùu-ko/jùk-ko money : -en 'yen' ichi-en/ni-en/yò-en/hyaku-en -doru 'dollar' ichì-doru/gò-doru/hyakù-doru -sento 'cent' is-sènto/ni-sènto../jus-sènto paper : -mai ichì-mai/nì-mai/sàn-mai/yòn-mai person : -ri/-nin hitò-ri/futa-rì/san-nìn/yo-nìn/go-nìn/rokù-nin rank : -ban ichì-ban/nì-ban/san-ban time/frequency: -kai/-do ik-kài/ni-kài/san-kài/yon-kài *How many/much ? nan- nàn-nin, nàn-dai, nàn-bon, nàn-bai[cups]