CLOTHING & PARAPHERNALIA


brief case  		kaban
clothes	[western]  	yoofuku
clothes [Japanese] 	kimono  
glasses  		mègane 	[o kakeru/suru 'wear']
handbag  		handobàggu
jacket  		uwagi
necklace  		nèkkuresu	[o suru 'wear']
necktie  		nekùtai 	[o shimeru/suru 'wear']
purse/wallet  		saifu
ring  		yubiwa 	[o suru 'wear']
shirt  		waishatsu
shoes  		kutsùu 	[o haku 'wear']
skirt  		sukàaato	[o haku 'wear']
slippers  		surìppa 	[o haku 'put on']
socks  		kutsùshita	[o haku 'put on']
sweater  		sèetaa
trousers  		zubòn 		[o haku 'put on']
umbrella  		kàsa 		[o sasu 'hold']
underwear  		shitagi
watch  		tokee 		[o hameru/suru 'wear']

Last Modified: Saturday, 7 November 1998, 13:53 EST
©Norio Ota 1998

INDEX