AP/JP2000 6.0 Intermediate Modern Standard Japanese
CONVERSATION

TOPIC: Small Talk - Weather, climate & health: Tenki, kikoo, kenkoo   [Hiragana version]

[Sample Dialogue]
Worker A: ________-san, ohayoo gozaimàsu. Kèsa wa hiemàsu nèe. Tènki nà no wa
          arigatài desu ga.
Worker B: Sòo desu nèe. Mòo fuyù mitai desu nèe.
Worker A: Mata àsa okìru no ga tsurai kìsetsu ni narimàshta nèe.
Worker B: Èe, bòku mo dòomo samùi no ni wa yòwakte. Kù-ji kara kaigī ga àru
          toki wa mattaku kanaimasèn nèe.
Worker A: Bòku mo kèsa wa asa-gòhan mo roku ni tàbe-zu ni tobi-dàshte kita tokorò
          na n desu yo. Tokorò de, konogoro (chooshi wa) ikàga desu ka?/
Worker B: Èe, okage-sama de, nàn to ka yatte imàsu. Sochira wa?/
Worker A: Kochira wa maishuu maishuu oo-ìsogashi de sukòshi bate-gimi dèsu ga,
          kòndo no yasumì ni wa nàn to ka yasume-sòo desu.
Worker B: Kochira mo zatsuyoo ga òokute kanaimasèn yo.
Worker A: Minna yasumì ga machidooshìi to itta tokorò desu ne. Tokorò de, otaku
          no minàsan wa ogènki desu ka?/
Worker B: Àa, arìgatoo gozaimasu. Ichi-ban ue no ko ga chòtto kaze-gimi dèsu ga,
          kànai mo hoka no kodomò-tachi mo okage-sama de gènki desu. Otaku wa?/
Worker A: Uchi mo nàn to ka gènki ni shite imàsu.
Worker B: Òuksan ni wa shibàraku o-ai-shite imasèn ga, dòozo yoroshiku.
Worker A: Àa, dòomo. Otaku no òkusan ni mo dòozo yoroshiku.

[Useful Expressions]
..... wa arigatai
..... mitai desu
..... ni yowai
..... wa kanawanai
..... mo roku ni .....zu ni .....
..... -gimi
nan to ka ..... soo desu
..... -te kanawanai
..... to itta tokoro desu
nan to ka ..... -te iru
..... ni doozo yoroshiku

[Vocabulary]
hièru                    "to become cold"
arigatài                 "to appreciate"
tsurai                   "hard/painful"
kìsetsu                  "season"
(ni) yowài               "to be weak (in)/poor (at)" [<> (ni) tsuyòi]
kaigi			 "meeting"

kanawànai                "unbearable"
machidooshìi             "look forward to"
tokorò de                "by the way"
shibàraku                "for a while"

© Norio Ota 2008