AP/JP2000 6.0 Intermediate Modern Standard Japanese
CONVERSATION
TOPIC: Asking about test: Shiken ni tsuite kiku [Hiragana version]

[Sample Dialogue]
Student: Sensèe, moo sùgu ni-kai-me no shikèn ga àru koto ni nàtte imasu ga, dònna
         shikèn na no ka oshiete itadakemasèn ka?/
Teacher: Àa, sòo desu nee. Màzu hinichi dèsu ga, ichi-gatsu itsuka to nanoka, ni-kài
         ni wàkete yarimasu. Hajime ga bunpoo to yomì-kaki, tsugì ga kaiwa no shikèn
         desu.
Student: Kaiwa no shikèn wa dònna keeshiki dèsu ka?/
Teacher: Kikitori to hitori-hitòri no kaiwa dèsu. Kikitori wa tèepu ni fukikomàreta
         kaiwa o kiite shitsumon ni kotaèru mono de, kaiwa wa gèsuto to hanàshite
         moraimasu.
Student: Zùibun muzukashi-soo dèsu nee. Gèsuto tò no kaiwa dè wa dònna kotò o hanàshi
         -tara ìi n desu ka?/
Teacher: Sore wa, kòngakki yatta wadai no nàka kara hitòtsu erànde hanàshite morau
         kotò ni narimasu.
Student: Sono wadai wa kochira de erabèru n desu ka?/ Soretòmo .....
Teacher: Wadai wa mittsu gùrai ni shibòtte okimàsu shi, shikèn o suru màe ni bamen o
         kuwàshiku setsumee-shimàsu kara, sonna ni muzukashiku nài to omoimasu. Yòku
         renshuu-shite òite kudasai ne./
Student: Hài, wakarimàshita. Totemo tasukarimàshita.

[Useful Expressions]
..... koto ni natte iru
Donna ..... ka oshiete itadakemasen ka?
.....-kai ni wakete yaru
hajime wa/ga ..... tsugi wa/ga .....
WH .....-tara ii n des ka?
..... ka? Soretomo ..... ka?
S1 shi, S2 kara, S3
..... mae ni .....
..... -nai to omou
..... -te oku

[Vocabulary]
shikèn                 		"test/exam"
màzu                   		"first of all"
wakèru                 		"to divide"
kikitori               		"listening comprehension"
keeshiki               		"form/format"
(...ni)(...o) fukikòmu 		"to record"
(...ni) kotaèru        		"to answer"
kon/sen/rai-gàkki      		"this/last/next term"
eràbu                  		"to select/choose"
soretòmo               		"or"
kuwashìi               		"detailed"
shibòru                		"to limit number"
kanningu (-suru)       		"cheating"

© Norio Ota 2008