AP/JP2000 6.0 Intermediate Modern Standard Japanese
CONVERSATION

TOPIC: Reasons for stsudying Japanese: Nihongo o naratte iru riyuu   [Hiragan version]

[Sample Dialogue]
Visitor: ________-sàn, mata Nihongo no benkyòo desu ka?/
Student: Èe, raishuu shikèn ga àru mono desu kara.
Visitor: ________-sàn wa hooritsu ga senkoo dèshita ne./ Dòoshite Nihongo o yaru
         kotò ni shità n desu ka?/
Student: Komarimàshita nèe. Chòtto kotae-nikùi shitsumon dèsu ga, kantan ni iè-ba,
         shòorai no shuushoku no tamè desu.
Visitor: Tò iu to?/
Student: Kore kara Nikka-kànkee ga masùmasu kinmitsu ni nàru koto o kangàeru to,
         hooritsu mo dèki, Nihongo mo yòku dekìre-ba, kànari omoshiròi shigoto
         ga dekìru n ja nài ka to omòtta wake desu.
Visitor: Tàshika ni Nihongo ga yòku dekìru hooritsu no senmonka wa màda amari inài
         deshoo nèe.
Student: Sòo na n desu. Futsuu no bengòshi de wa mòo hito ga amàtte shimau sòo na
         node, kono hòo ga shoorai-see ga àru to omòtta n desu. Sore ni, Nihon ni
         itte shigoto ga dekìru ka mo shiremasèn shi.
Visitor: Nakanaka yòku kangàete irù n desu nèe.
Student: Iie, sore hodo dè mo nài n desu ga, koko mo shuushokù-nan desu kara.
Visitor: Sòo desu ka?\ Imà wa dòko mo taihen na yòo desu nèe. Ìi shigoto ga
         mitsukaru to ìi desu ne./ Ganbàtte kudasai.
Student: Dòomo arìgatoo gozaimasu.

[Useful Expressions]
..... mono desu kara
..... koto ni suru
-nikui <> -yasui
kantan ni ie-ba, .....
..... no tame desu
To iu to?
..... de wa nai ka to omou
..... wake desu
tashika ni ..... deshoo nee
..... ka mo shiremasen
..... shi.
nakanaka ..... desu nee
sore hodo de mo nai
..... to ii

[Vocabulary]
riyuu             "reason"
hooritsu          "law"
senkoo            "major"
shòorai           "future"
masùmasu          "more and more"
kinmitsu (na)     "close"
shoorai-see       "future prospect"
shuushokù-nan     "job shortage"
ganbàru           "to do one's best"

© Norio Ota 2008