AP/JP2000 6.0 Intermediate Modern Standard Japanese
CONVERSATION
TOPIC: Self-introduction: Jiko-shòokai   [Hiragana version]

[Sample Dialogue]
{greeting}     Minàsan, ohayoo gozaimàsu.  
{name}         Watashi wa Maikeru Buràun to mooshimasu. Màikeru to yonde kudasài. 
{country/home} Sengetsu Kànada kara kimashita. 
{status}       Torònto no Yooku-Dàigaku to iu daigaku no gaksee dèsu. 
{study/job}    Senkoo wa gengò-gaku de, kore màde Nihongo o san-nèn-kan benkyoo-
               shite kimàshita. 

{plan) Nihòn de wa bunpoo ni tsùite shirabetài to omòtte imasu.
{family}       Kàzoku wa, chìchi, hàha to imootò ga futari imàsu. 
{hobbies}      Spòotsu wa nan dè mo sukì desu ga, ìma wa tòku ni tènisu ni kòtte
               imasu. 
{address}      Ima daigaku no sòba ni geshuku-shite imàsu kara, ìtsu de mo renraku-
               shite kudasài. 
{greeting}     Sore dèwa dòozo yoroshiku onegai-shimàsu. 


[Vocabulary & Expression]
jiko-shòokai(-suru)  	"self-introduction"
àisatsu(-suru)       	"greeting"
..... to mooshimàsu  	"my name is ...." [humble]

yobu "call"
kòkyoo               	"home town"
shikaku              	"status/qualification"
..... to iu .....    	"called"
(o) senkoo(-suru)    	"major (in)"
gengò-gaku           	"linguistics"
kore màde            	"until now"
..... -te kuru       	"have been ..... -ing"
keekaku(-suru)       	"plan"
bunpoo               	"grammar"
..... ni tsùite      	"about/concerning"
shirabèru            	"investigate/study"
shùmi                	"hobby"
(ni) kòru            	"be absorbed (in)/be crazy (for)"
(ni) geshuku-suru    	"lodge/board/room (at)"
(ni) renraku-suru    	"get in touch (with)/contact"

©Norio Ota 2008