JP2000 Lecture 35


S - RASHII

 1. Speaker's conjecture based on observation 'it seems/appears that S' [cf. -yoo da: less colloquial]
  Ano hito-tachi wa moo kaeru rashii.				あの人たちはもう帰るらしい。	
  Tonari wa atarashii sutereo o katta rashii.			となりは新しいステレオを買ったらしい。
  Tomodachi wa byooki rashii.					友だちは病気らしい。
  Yamada-san wa kyoo wa konai rashii ne.				山田さんは今日は来ないらしいね。
     
 2. Speaker's conjecture based on hearsay 'it seems/I have heard that S' [cf. -soo da: hearsay]
  Hikooki wa sanjuppun gurai okureru rashii.			飛行機は三十分ぐらいおくれるらしい。
  Tomodachi-fuufu wa saikin rikon-shita rashii.			友だち夫婦はさいきんりこんしたらしい。
  Ii shigoto wa nakanaka mitsukaranai rashii.			いい仕事はなかなか見つからないらしい。
  Ben Jonson wa suteroido o tsukatta rashii.			ベン・ジョンソンはステロイドを使ったらしい。
     
 3. N + RASHII 'looking/acting like' Kanada rashii keshiki
  otoko-rashiku nai hito						男らしくない人
  Amerika-jin rashii hito						アメリカ人らしい人
  [N.B.]-RASHII conjugates like adjectives originally, but other forms are not used very often.

S - ja nai ka [M]/ ja nai no [F] [Pointing out discrepancies]

   Ame ga furanai to itte ta kedo, futta ja nai ka.		   雨がふらないと言ったけど、	ふったじゃないか。					
   Yare-ba dekiru ja nai ka.					   やればできるじゃないか。
   Kono eega nakanaka omoshiroi ja nai no.			   この映画なかなかおもしろいじゃないの。
   Nihongo ga dekinai to kiite ta kedo, kekkoo joozu ja nai.   日本語ができないと聞いたけど、けっこう上手じゃない。

Informal Imperatives

 Affirmative
 [strong verbs] Vst - e  kak-e 書け/yom-e 読め/aruk-e 歩け/tomar-e とまれ/hanas-e 話せ/tat-e 立て
 [weak verbs]  Vst - ro  tabe-ro 食べろ/ki-ro 着ろ/i-ro いろ/oshie-ro 教えろ/mise-ro 見せろ/ne-ro ねろ
 [irreg. verbs] shi-ro しろ/ko-i 来い/ik-e 行け

 Negative
  V + NA   hanasu na 話すな/kaeru na 帰るな/taberu na 食べるな/kuru na 来るな
 [N.B.] The above informal imperatives are used by men [often accompanied by assertive YO].
  Ashita asa hayaku koi yo.					明日朝早く来いよ。
  Kono koto wa hito ni iu na yo.				このことは人に言うなよ。 
 [N.B.] They are also used in semi-indirect quotation.			

  Uchi kara sugu kaere to denwa ga arimashita. うちからすぐ帰れという電話がありました。  Koko de asobu na to iwaremashita. ここであそぶなと言われました。

 Honorific
  kureru くれる ---> kure くれ{M}  tasukete kure たすけてくれ/mite kure 見てくれ/konai de kure 来ないでくれ
  kudasaru 下さる ---> kudasai 下さい {N} matte kudasai 待って下さい/osanai de kudasai おさないで下さい
  irassharu いらっしゃる ---> irasshai いらっしゃい {N} kaette irasshai 帰っていらっしゃい/yotte irasshai よっていらっしゃい
  nasaru なさる ---> nasai なさい {N} tachi-nasai 立ちなさい/oki-nasai おきなさい/okaeri-nasai お帰りなさい/
oyasumi-nasai お休みなさい
  ossharu おっしゃる ---> osshai おっしゃい {F} hayaku osshai 早くおっしゃい
  choodai-suru ちょうだいする ---> choodai ちょうだい {F} kite choodai きてちょうだい/mite choodai 見てちょうだい/
               konai de choodai 来ないでちょうだい

- NAGARA 2 'although

S1 [Vn + nagara] S2  'While/Although   S1,   S2'
  Tomodachi no uchi no soba made iki-nagara, yorimasen deshita.	友だちの家のそばまで行きながら、よりませんでした。
  Kanojo wa daiettochuu to ii-nagara, doonatsu o mittsu mo tabeta.	かの女はダイエット中と言いながら、ドーナツを三つも食べた。
  Ano hito wa daigaku made dete i-nagara, konna shigoto o shite iru.	あの人は大学まで出ていながら、こんな仕事をしている。
  Itte wa ikenai to wakatte i-nagara, itte shimatta.			言ってはいけないと分かっていながら、言ってしまった。
  [N.B.] The colloquial -NO NI 'although' is used more often in
  conversation.
  

Fractions

 Y-bun no X:

  1/2 : ni-bun no ichi 			二分の一
  3/5 : go-bun no san  			五分の三	
  4/9 : kyuu-bun no yon 			九分の四
  1¼ : ikka (or ichi to) yon-bun no ichi	一か四分の一

Particle KA 'or'

  Nihongo ka Chuugokugo o toru tsumori desu.				日本語か中国語を取るつもりです。
  Ashita ka asatte kite kuremasen ka?					明日かあさって来てくれませんか。
  Hiru wa udon ka soba o tabetai desu ne.				昼はうどんかそばを食べたいですね。

BAKARI 'only'

 1. V [past] + bakari da 'just'
  Issho ni tabemasen ka? Ima gohan o tabeta bakari desu.		  いっしょに食べませんか。今ご飯を食べたばかりです。	
  Kanada wa moo nagai n desu ka? Iie, senjitsu kita bakari desu.	  カナダはもう長いんですか。いいえ、先日来たばかりです。   
 2. 'only' [of the same kind]
  Uchi no ko wa asonde bakari ite komarimasu.	  		  うちの子はあそんでばかりいてこまります。
  Moo ato wa kisha ni noru bakari desu.			     もう後は汽車に乗るばかりです。	 		 
  Ano gakusee wa Nihongo bakari benkyoo-shite iru.		  あの学生は日本語ばかり勉強している。
  Kono kurasu wa otoko no gakusee bakari da.			  このクラスは男の学生ばかりだ。
  [N.B.]
  dake/shika vs. bakari
  Niku dake tabe masu. 肉だけ食べます。/Niku shika tabemasen. 肉しか食べません。 "He eats meat only. [nothing else]"  
  Niku bakari tabemasu. 肉ばかり食べます。 "All he eats is meat. [he eats other things also]"
 3. 'about' [gurai/hodo] {hesitation}
  Sumimasen ga, hon o ni-satsu bakari kashitekudasai.		  すみませんが、本を二さつばかり貸して下さい。
  Okane o sukoshi bakari onegai dekimasen ka?			  お金を少しばかりお願いできますか。  


MODALS: Informal endings
 1. S - mono/mon 'Because ...' {self-justification}
  Dooshite benkyoo-shinai no? Datte wakaranai n da mono. {M}	  どうして勉強しないの。だって分からないんだもの。	  
  Mada nenai no? Kono eega omoshiroi n desu/da mono. {F}		  まだねないの。この映画おもしろいんです/だもの。 
 2. S - ka shira 'I wonder' {F (N)}
  Ano hito kyoo kuru ka shira. {F}				  あの人今日来るかしら。
  Mainichi doko e dekakeru no ka shira. {F}			  毎日どこへ出かけるのかしら。
  Yamada-kun wa doo shita ka shira ne. {N}(used by female/older male)山田くんはどうしたかしらね。
  
 3. S - ka na 'I wonder' {M/(N)}
  Kyoo ame furu ka na. {M}					  今日雨ふるかな。
  Aitsu kuru ka na. {M}						  あいつ来るかな。
  Ano ko doo shita ka na. {N}(used by male/young female}		  あの子どうしたかな。     
 4. S -(no) kai? [informal yes/no question] {M}
  Affirmative: ~ (no) kai:
  Kyoo kuru kai?							  今日来るかい。
  Kore wakaru kai?                       これ分かるかい。
  Moo tabeta kai? 						  もう食べたかい。
  Kowakatta no kai?						  こわかったのかい。		  
  
  Negative: ~ no kai:    
  Ikanakatta no kai?						  行かなかったのかい。
  Shiranakatta no kai?                     知らなかったのかい。						 
  Omoshirokunakatta no kai? 					  おもしろくなかったのかい。
  [cf.] S - no? [WH-question]{N}
  Itsu kaeru no? 	                    いつ帰るの。					 
  Doko itta no?                            どこ行ったの。
  
 5. S - n dai [WH-question] {M}
  Dooshite setsumee-shinakatta n dai?				  どうして説明しなかったんだい。
  Kinoo wa doko itta n dai?                   きのうはどこ行ったんだい。
  Kono shigoto itsu hajimeru n dai? 				  この仕事いつ始めるんだい。   
 6. S - no ka yo [emphatic WH-question] {M}
  Kuru no ka yo?                        来るのかよ。        
  Hanasenai no ka yo?                      話せないのかよ。
  Omoshiroi no ka yo?                      おもしろいのかよ。   
 7. S - n da yo {M}/no yo {F} [emphatic yes-no question]
  Naze konakatta n da yo? {M}                  なぜ来なかったんだよ。
  Nan-ji made ni kaette kuru no yo? {F}              何時までに帰ってくるのよ。
  Itsu made sonna koto yatte n da yo? {M}             いつまでそんなことやってんだよ。   
 8. S - sa 'of course' [assertion] {M/(N)}
  Yoshida wa kanarazu kuru sa. {M}				  よしだはかならず来るさ。
  Sono gurai shitte iru sa. {M}					  そのぐらい知っているさ。
  Mochiron dekita sa.{M/(N)}[used by male/young female]       もちろんできたさ。
  (cf.) S -tte sa {N}
  Oishikatta-tte sa.                      おいしかったってさ。
  Ashita iku-tte sa.                      明日行くってさ。
 9. S - zo [strong assertion] {M/(N)}
  Ore shiranai zo. {M}                     おれ知らないぞ。
  Ima kaetta zo. {M}                      今帰ったぞ。
  Aa, wakatta zo {M/(N)}[used by male/young female]        ああ、分かったぞ。   
 10. S - ze [strong assertion] {M/(N)}
  Moo kaeroo ze. {M}						  もう帰ろうぜ。
  Aitsu baka da ze. {M}                     あいつばかだぜ。
  Sonna koto shiranai ze. {M/(N)}[used by male/young female]    そんなこと知らないぜ。
  

- GOTO NI 'every'

  Kaku-teeburu-goto ni hana ga ikete aru.				各テーブル毎に花がいけてある。	
  Kaku-uchi-goto ni hata ga tatete aru. [hata: flag]			各家毎にはたが立ててある。
  Hikooki wa juppun-goto ni chakuriku-suru.				飛行機は十分毎に着陸する。
  [N.B.] -oki ni 'every ... interval' often replaces -goto ni.	
  Basu wa juugo-fun-oki ni kuru.					バスは十五分おきに来る。
  Sannen-oki ni kuni ni kaeru.					三年おきに国に帰る。


CONTRACTED FORMS
Vn wa shinai 'never V'
[casual]                      [informal]               [vulgar]

iki wa shinai 行きはしない  --->  iki ya shinai 行きやしない    ---> ikyaa shinai 行きゃあしない
wakari wa shinai 分かりはしない --->  wakari ya shinai 分かりやしない ---> wakaryaa shinai 分かりゃあしない
tabe wa shinai 食べはしない  --->  tabe ya shinai 食べやしない

©Norio Ota 2017