JP2000 Lecture 34


PASSIVE

1. Form:

[strong verb]  Vst  + ARERU
                yom-areru 読まれる/kak-areru 書かれる/hanas-areru 話される/kik-areru 聞かれる/shikar-areru しかられる

[weak verb]    Vst + RARERU
                tabe-rareru 食べられる/i-rareru いられる/mi-rareru 見られる/oshie-rareru 教えられる/ki-rareru 着られる

[irreg. verb]   sareru される/korareru 来られる

N.B. 
Passive verbs are weak verbs. The passive forms of weak verbs are equivalent 
to the potential forms, although the -RERU version is becoming very common for 
potential usage as in tabe-reru, mi-reru, kireru, on the analogy of the 
potential forms of the -RU ending strong verbs such as kaer-eru, hashir-eru, 
tomar-eru. Intransitive verbs can appear in the passive construction in 
Japanese.

2. Structure:   

[Regular Passive]

NP1{animate} | wa/ga | NP2{animate} | ni | Vtr/pass
Jon      |       | sensee   |    | home-rareta.			ジョンは先生にほめられた。
Yoshida-san   |       | shachoo   |    | yoba-reta.   		吉田(よしだ)さんは社長によばれた。

[Adversative Passive] 

NP1{animate} | wa/ga | NP2{animate} | ni | NP3  | o | Vtr/pass
Boku          |       | tomodachi    |    | tegami |   | yom-a-reta.	ぼくは友だちに手紙を読まれた。
Kare          |       | dooryoo      |    | shigoto|   | tor-a-reta.	かれはどうりょうに仕事をとられた。

NP1{animate} | wa/ga | NP2     | ni | Vintr/pass
Ano hito      |       | okusan       |    | nige-rareta.		あの人はおくさんににげられた。
Kanojo        |       | kodomo       |    | shin-a-reta.		かの女は子どもに死なれた。
Haha          |       | ame          |    | fur-a-reta. 母は雨にふられた。
[Variations] NP1{(in)animate}|wa/ga| NP2{inanimate}|de| NP3 | o | Vtr/pass Sono uchi   |     | taifuu    |  | yane | o | tobas-a-reta. そのうちは台風でやねをとばされた。 NP1{inanimate}| wa/ga | NP2{indef/animate}| ni(yotte)| Vtr/pass Kono hon   |       | oozee no hito |          | yom-a-rete iru. この本は大ぜいの人に読まれている。 3. Meaning:    NP1 be   V-ed   by  NP2    Passive construction can be considered as a frame (of mind) in which the     subject or topic [NP1] is affected adversely by the action of     NP2 rather than a grammatical process in which the object of     the active sentence becomes the subject of the passive sentence. 4. Usage:   1) Regular passive      Shachoo ni ashita Koobe ni iku yoo ni iwaremashita. 社長に明日神戸(こうべ)に行くように言われました。      Gaikokujin ni Eego de michi o kikaremashita. 外国人に英語で道をきかれました。      Nimotsu wa moo hikooki de Kanada ni okuraremashita. にもつはもう飛行機でカナダに送られました。      Kono otera wa happyaku-nen mae ni tateraremashita. このお寺は八百年前にたてられました。      Ano koojoo de wa mainichi kuruma ga nihyaku-dai mo tsukurarete あの工場では毎日車が二百台もつくられています。
imasu.         2) Adversative passive      Otooto ni kamera o tsukawaremashita. 弟にカメラを使われました。      Kyoo wa hisho ni kaisha o yasumarete komarimashita. 今日はひしょに会社を休まれてこまりました。      Sensee wa gakusee ni monku o iwarete komatte imasu. 先生は学生にもんくを言われてこまっています。      Shiken no mae ni tomodachi ni korarete, benkyoo dekimasen deshita. 試験の前に友だちに来られて、勉強できませんでした。      Uchi ni kaeru tochuu de ame ni furarete, bishobisho ni narimashita.うちに帰る途(と)中で雨にふられて、びしょびしょになりました。      Sono wakai fuufu wa kodomo ni shinarete, kanashinde imasu. その若い夫婦は子どもに死なれて、かなしんでいます。      Kono aida no taifuu de uchi o tobasareta hito ga takusan imasu. この間の台風でうちをとばされた人がたくさんいます。 N.B.: In Japanese adversative passive is dominant and regular passive is        limited in use. As passive sentences tend to be interpreted        adversatively, donatory verbs are used for non-adversative situation.      We were taught Japanese by Mrs. Saitoo.      *Saitoo-sensee ni Nihongo o oshieraremashita. *さとう先生に日本語を教えられました。      Saitoo-sensee ni Nihongo o | osowarimasita. さとう先生に日本語を教わりました。
| oshiete |itadakimashita. さとう先生に日本語を教えていただきました。                                         |moraimashita. さとう先生に日本語を教えてもらいました。
  

CAUSATIVE PASSIVE

1. Form:

[Strong verb] 
   Vst-a-sa-reru    yomasareru 読まされる/matasareru 待たされる        [Vst-a-su]
   Vst-a-se-rareru  yomaserareru 読ませられる/mataserareru 待たせられる   [Vst-a-seru]

[Weak verb]
   Vst-sase-rareru  oboesaserareru おぼえさせられる/tabesaserareru 食べさせられる/isaserareru いさせられる

[Irreg. verb]       saserareru させられる/kosaserareru 来させられる/ikasareru 行かされる/ikaserareru 行かせられる

2. Structure:   NP1  wa  NP2  ni  NP3 o  V-caus-pass
 
3. Usage    :  'NP1  is made to  V  NP3 by  NP2

     Kono kurasu de wa hon o takusan yomasaremasu.			このクラスでは本をたくさん読まされます。
     Shuumatsu haha ni kaimono o saseraremashita.			週末母に買い物をさせられました。
     Maishuu Kanji o gojuu oboesaseraremasu.				毎週漢字を五十覚えさせられます。
     Kinoo wa yoru osoku made shigoto o saserareta.			きのうは夜おそくまで仕事をさせられた。
     Senshuu wa tomodachi ni sake o takusan nomasareta.			先週は友だちに酒をたくさん飲まされた。

-INAI 'within, not more than' vs. -IGAI 'outside of, except for'

     Isshuukan-inai ni kono shigoto o sumasete kudasai.			一週間以内にこの仕事をすませて下さい。
     Mikka-inai ni kono uchi o denakereba narimasen.			三日以内にこのうちを出なければなりません。
     Nihongo-igai ni donna gaikokugo o naraimashita ka.			日本語以外にどんな外国語を習いましたか。
     Doyoobi-igai nara itsu de mo ii desu.				土曜日以外ならいつでもいいです。

-IKA 'below, under, less than' vs. -IJOO 'above, more than'

     Ichiman-en-ika nara katte mo ii desu.				一万円以下なら買ってもいいです。
     Kurasu wa taitee nijuu-nin-ika desu.				クラスはたいてい二十人以下です。
     Biiru wa ni-hon-ijoo nomu to kao ga akaku narimasu.		ビールは二本以上飲むと顔が赤くなります。
     Koko no sensee wa hotondo juu-nen-ijoo oshiete imasu.		ここの先生はほとんど十年以上教えています。

Counter -BAI 'times' ni-bai/san-bai/yon-bai..../nan-bai

     Kotoshi wa gakusee no kazu ga ni-bai ni narimashita.		今年は学生の数が二倍になりました。
     Nihongo wa Chuugokugo yori nan-bai mo muzukashii desu.		日本語は中国語より何倍もむずかしいです。

Counter -BANCHI 'lot'

     ichi-banchi 一番地/ni-banchi 二番地/san-banchi 三番地....nan-banchi 何番地

Norio Ota 2017