JP2000 Lecture 33


CAUSATIVE

1. Form:

   [strong verb]    Vst+ ASERU
                    yom-aseru 読ませる/kak-aseru 書かせる/hanas-aseru 話させる/kik-aseru 聞かせる/wakar-aseru 分からせる
   (alternate form) Vst+ ASU                                         
                    yom-asu 読ます/kak-asu 書かす/hanas-asu 話さす/kik-asu 聞かす/wakar-asu 分からす
   [weak verb]      Vst+ SASERU                     
                    tabe-saseru 食べさせる/i-saseru いさせる/mi-saseru 見させる/oshie-saseru 教えさせる/ki-saseru 着させる
   (alternate form) Vst+ SASU                                        
                    tabe-sasu 食べさす/i-sasu いさす/mi-sasu 見さす/oshie-sasu 教えさす/ki-sasu 着さす
   [irreg. verb]    saseru させる/kosaseru 来させる
   (alternate form) sasu さす/kosasu 来さす

   N.B.: RU-ending causative verbs are weak verbs and SU-ending ones are 
         strong verbs. Thus, there are two sets of conjugation for these 
         verbs. TE-forms are -sete and -shite respectively.

2. Structure:  
     NP1 {animate} wa/ga  NP2 {animate} ni  NP3  o     Vtr/caus
     NP1 {animate} wa/ga  NP2 {animate} ni/o           Vintr/caus

3. Meaning  : 'make/have/let someone do'

4. Usage    :

   1) 'Let me ...':
      Watashi ni ikasete kudasai.					私に行かせて下さい。
      Kyoo wa sukoshi hayame ni kaerasete itadakitai n desu ga.		今日は少し早目に帰らせていただきたいんですが。
      Ima hima desu kara, watashi ni yarasete kudasai.			今ひまですから、私にやらせて下さい。

   2) Permissive:
      Kodomo ni piano o narawasete yaritai to omotte nee.		子どもにピアノを習わせてやりたいと思ってねえ。
      Jiroo ga ikitakereba, ikasete mo ii yo.				次郎(じろう)が行きたければ、行かせてもいいよ。
      Tsukarete iru yoo da kara, moo sukoshi nemurasete agetara		つかれているようだから、もう少しねむらせてあげたらどうですか。
doo desu ka.    3) Coercive:       Musume ni Nihongo o narawaseru tsumori desu. むすめに日本語を習わせるつもりです。       Kodomo ni heya o sooji-saseru no wa muzukashii desu. 子どもに部屋をそうじさせるのはむずかしいです。       Akanboo o nakasenaide kudasai. 赤んぼうをなかせないで下さい。       N.B.:           Kodomo | ni | kosasemasu.     [permissive] 子どもに来させます。                  | o  |                 [coercive] 子どもを来させます。              'have someone do': -te morau           Otooto ni itte moratta. おとうとに行ってもらった。 vs. Otooto o ikaseta  おとうとを行かせた.           Kodomo ni tetsudatte moratta. 子どもにてつだってもらった。 vs. Kodomo ni tetsudawaseta 子どもにてつだわせた.

TO CONDITIONAL

1. Structure:    S1-ru TO, S2

2. Meaning  :    conditional/temporal

3. Usage    :
  1) habitual action or event: 'whenever ...'
         Uchi ni kaeru to, taitee terebi o mimasu.			うちに帰ると、たいていテレビを見ます。
         Fuyu ni naru to, maitoshi kaze o hikimasu.			冬になると、毎年風邪(かぜ)をひきます。
         Biiru o nomu to, itsumo kao ga akaku narimasu.			ビールを飲むと、いつもかおが赤くなります。
         Taitee uchi ni kaeru to, sugu shukudai o shite shimau.		たいていうちに帰ると、すぐ宿題をしてしまう。	
         Mae wa, benkyoo-suru to yoku nemuku natta.			前は、勉強するとよくねむくなった。

  2) found something unexpected happen:
         Daigaku ni iku to, suto o shite ita.				大学に行くと、ストをしていた。
         Sono keekaku ni tsuite hanasu to, sugu sansee-shite kureta.	その計画について話すと、すぐさんせいしてくれた。
         Hon o yonde iru to, kyuu ni denki ga kieta.			本を読んでいると、きゅうに電気がきえた。

  3) wishing:
         Shiken ga dekiru to ii desu ne.				試験ができるといいですね。
         Sotsugyoo-dekiru to arigatai n desu ga.			卒業できるとありがたいんですが。
         Kyoo kite kudasaru to, tasukaru n desu ga.			今日来て下さると、たすかるんですが。

  4) 'as soon as': to sugu
         Kyoo wa kaeru to, sugu shukudai o shita.			今日は帰ると、すぐ宿題をした。
         Kurasu ga owaru to, sugu heya o deta.				クラスが終わると、すぐ部屋を出た。
   
4. Condition: S2 = statement [*request, *invitation, *permission,..]           
        *Yuki ga furu to, basu de itte kudasai.				*雪がふると、バスで行って下さい。
        *Hima ga aru to, kaimono ni ikimashoo.				*ひまがあると、買い物に行きましょう。

Temporal Connective: UCHI2

1. Structure  :   S1  -nai UCHI ni, S2

2. Meaning    :   before [with a sense of suspense]

3. Usage      :
       Ame ga furanai uchi ni, kaerimashoo.				雨がふらないうちに、帰りましょう。
       Tsumetaku naranai uchi ni, tabete kudasai.			つめたくならないうちに、食べてください。
       Kuruma ga furuku naranai uchi ni, kaikaemashoo.			車が古くならないうちに、買いかえましょう。
       
  N.B.:
        ??Tsumetaku naru mae ni, tabete kudasai. 			??つめたくなる前に、食べて下さい。
        [it implies that you know exactly when the food gets cold]

CONCESSIVE/WITH RESERVATION

1. Structure  :   X-nai KOTO wa nai (ga,  Y)

2. Meaning    :   "it is not that ... not ...(, but ...)"

3. Usage      :
       Dekinai koto wa nai n desu ga, jikan ga kakarimasu yo.		できないことはないんですが、時間がかかりますよ。
       Wakaranai koto wa nai n desu ga, zuibun muzukashii desu nee.	分からないことはないんですが、むずかしいですねえ。
       Nai koto wa nai n desu ga, amari yoku arimasen yo.		ないことはないんですが、あまりよくありませんよ。
       Undoo-shinai koto wa nai n desu ga, isogashikute nee.		うんどうしないことはないんですが、いそがしくてねえ。

   N.B.: This is a special case of X koto wa X  [cf. L.32]
         -wake de wa nai is also used for "it is not that ..."

ZUTSU

1. Structure: Quantifier + zutsu

2. Meaning  :   each

3. Usage    :
       Takai kara, sukoshi zutsu kaimashoo.				高いから、少しずつ買いましょう。
       Imooto to otooto ni hon o issatsu zutsu katte yarimashita.	いもうととおとうとに本を一さつずつ買ってやりました。
       Uchi ni wa inu to neko ga ni-hiki zutsu imasu.			うちにはいぬとねこが二ひきずついます。
       Kanji wa mainichi itsutsu zutsu oboemasu.			漢字は毎日五つずつおぼえます。

  N.B.: The use of zutsu is rather limited. Goto ni is also used for "each".
         Hikooki wa ichi-jikan goto ni demasu.				ひこうきは一時間毎に出ます。
         Daigaku goto ni ookina toshokan ga arimasu.			大学毎に大きな図書館があります。

Basic Verbs

Please go over the following list and make sure you are familiar with them.

VERB


Norio Ota 2019