JP2000 Lecture 32


BA CONDITIONAL

1. Form:

  [strong verb] Vst - e+BA yome-ba 読めば/kake-ba 書けば/hanase-ba 話せば/kike-ba 聞けば/wakare-ba 分かれば

  [weak verb] Vst - re+BA  tabere-ba 食べれば/ire-ba いれば/dekire-ba 出来れば/mire-ba 見れば/misere-ba 見せれば

  [irreg. verb]            sure-ba すれば/kure-ba 来れば/are-ba あれば

  [copula: da]             nara(-ba) なら(ば)/de are-ba であれば

  [adjective] Ast - kere+BA
                           oishi-kere-ba おいしければ/omoshiro-kere-ba おもしろければ/muzukashi-kere-ba むずかしければ/
                           waka-kere-ba 若ければ/na-kere-ba なければ/ikita-kere-ba 行きたければ

2. Structure:   S1   BA,  S2

3. Usage:
  1) Provisional:
     Hanaseba, wakaru deshoo.					話せば、分かるでしょう。
     Ame ga fureba, shiai o enki-suru deshoo.			雨がふれば、試合をえんきするでしょう。
     Okane ga nakunareba, kaette kuru deshoo.			お金がなくなれば、帰って来るでしょう。
     Nihongo ga muzukashikereba, yameru deshoo.			日本語がむずかしければ、やめるでしょう。
     Yasukereba, katte mo ii desu ne.				安ければ、買ってもいいですね。
     Shizuka na heya nara, kariru ka mo shiremasen.		しずかな部屋なら、借りるかもしれません。

  2) Hypothetical:
     (Moshi) kanojo ga konakereba, watashitachi mo kaerimashoo.	かの女が来なければ、私たちも帰りましょう。
     (Moshi) haru ni daigaku o sotsugyoo-dekireba, natsu 	春に大学を卒業できれば、夏旅行します。
ryokoo-shimasu.      (Moshi) shigoto ga nakereba, daigakuin ni iku tsumori desu.仕事がなければ、大学院に行くつもりです。      (Moshi) dare mo ikitakunakereba, watashi ga ikimasu. だれも行きたくなければ、私が行きます。   3) Subjunctive: wishful      Shiken ga yasashikereba ii n desu ga. 試験がやさしければいいんですが。      Ame ga furanakereba ii desu nee. 雨がふらなければいいんですが。      Irasshite kudasareba ureshii n desu ga. いらっして下さればうれしいんですが。      Oshiete itadakereba arigatai n desu ga. 教えていただければありがたいんですが。 (cf.)Nihon ni | ikeba, tomodachi ni aemasu. 日本に行けば、友だちに会えます。               | ittara, tomodachi ni atte kudasai. 日本に行ったら、友だちに会って下さい。

OBLIGATION: 'must/have to/not have to'

  1. -nakereba[nakerya] naranai/ikenai
     Kyoo wa takusan shigoto o shinakereba narimasen.		今日はたくさん仕事をしなければなりません。
     San-ji made ni kaeranakereba narimasen.			三時までに帰らなければなりません。
     Kanji o go-juu mo oboenakereba narimasen deshita.		漢字を五十も覚えなければなりませんでした。
     Shukudai wa itsu made ni dasanakereba ikemasen ka?		宿題はいつまでに出さなければいけませんか。

  2. -nakute wa[nakucha] ikenai/naranai
     Zenbu oboenakute wa ikenai n desu ka?			全部覚えなくてはいけないんですか。
     Jisho o kawanakute wa ikemasen ka?				じしょを買わなくてはいけませんか。
     Mainichi sukoshi zutsu benkyoo-shinakucha ikenai yo.	毎日少しずつ勉強しなくちゃいけないよ。
     Kyoo doo-shite-mo ikanakucha naranai no?			今日どうしても行かなくちゃならないの。

  3. -nakute mo ii
     Sugu kaesanakute mo ii desu yo.				すぐ返さなくてもいいですよ。
     Kyoo ginkoo ni ikanakute mo ii desu ka?			今日銀行に行かなくてもいいですか。
     Ashita wa konakute mo kekkoo desu.				明日は来なくてもけっこうです。
     Kinoo wa hatarakanakute mo yokatta no ni.			きのうは働かなくてもよかったのに。

          N.B.  ??(Anata wa) konakereba narimasen.
                ??(Anata wa) konakute wa ikemasen.

THE MORE X, THE MORE Y: X - BA X HODO, Y

     Atama wa tsukaeba tsukau hodo, yoku naru soo desu.		頭は使えば使うほど、よくなるそうです。
     Okane wa areba aru hodo, tsukatte shimau.			お金はあればあるほど、使ってしまう。
     Yasukereba yasui hodo ii.					安ければ安いほどいい。
     Apaato wa shizuka nara shizuka na hodo ii desu.		アパートはしずかならしずかなほどいいです。
     Kanji wa benkyoo-sureba suru hodo, wasureru yoo desu.	漢字は勉強すればするほど、忘れるようです。

DECISION/CHOICE MAKING: N/V KOTO ni suru

     Tenpura ni shimashoo.					てんぷらにしましょう。
     Gaikokugo wa Nihongo ni shimashita.			外国語は日本語にしました。
     Natsu Chuugoku e iku koto ni shimashita.			夏中国へ行くことにしました。
     Rainen kara Doitsugo o benkyoo-suru koto ni shimasu.	来年からドイツ語を勉強することにします。
     Tsukarete ita node, nomi ni ikanai koto ni shimashita.	つかれていたので、飲みに行かないことにしました。

CONCESSIVE/WITH RESERVATION: X KOTO wa X ga, Y

     Aru koto wa arimasu ga, furui desu yo.			あることはありますが、古いですよ。
     Nai koto wa nai n desu ga, amari yoku arimasen yo.		ないことはないんですが、あまりよくありませんよ。
     Ano hen wa benri na koto wa benri na n desu ga, chotto 	あのへんは便利なことは便利なんですが、ちょっと高くてねえ。
     takakute nee.      Tomodachi ni hanasu koto wa hanashita n desu ga, henji wa 友だちに話すことは話したんですが、返事はまだです。
     mada desu.      Ikitai koto wa ikitai n desu ga, nakanaka jikan ga nakute 行きたいことは行きたいんですが、なかなか時間がなくて行けないんです。
     ikenai n desu.

Abstract Noun: MONO

 1.  Structure: S-ta MONO da

 2.  Usage:     past habitual action/frequent event/general state of affairs

 3.  Meaning:   'used to' [things were such that ...]

     Wakai toki wa yoku ryokoo-shita mono desu ga, konogoro wa 	若い時はよく旅行をしたものですが、このごろはどこへも行きません。
doko e mo ikimasen.      Mukashi wa yoku chichi to yakyuu o shita mono desu. むかしはよく父とやきゅうをしたものです。      Mae wa yoku okyaku ga atta mono desu ga, ima wa dare mo 前はよくお客があったものですが、今はだれも来なくなりました。
konaku narimashita.

'CONCERNING/REGARDING/ABOUT': X ni tsuite (wa/mo/no)

     Kono mondai ni tsuite doo omoimasu ka?			この問題についてどう思いますか。
     Sore ni tsuite moo sukoshi setsumee-shite kudasai.		それについてもう少し説明して下さい。
     Kyoo wa nani ni tsuite hanashimashoo ka.			今日は何について話しましょうか。
     Nihon ni tsuite no hon wa koko ni arimasu.			日本についての本はここにあります。
     Kore ni tsuite wa mata yukkuri kangaemashoo.		これについてはまたゆっくり考えましょう。

Norio Ota 2017