JP2000 Lecture 31


FACTIVE abstract noun KOTO

1. Structure: S | ru | KOTO |   ga aru/nai
                | ta |      |
                            |  o | shitte imasu (ka?)
                                 | kikimashita  (ka?)
                                 | oboete imasu (ka?)
                                 |      -
                                        -
                                        -
2. Meaning:   Fact

3. Usage:     S -ru   KOTO  ga aru/nai    'Sometimes S'
                -ta                       'have -ed' [experience]
              S  KOTO  o  V {factive}     '(the fact) that S'

4. Example:

     Kuni ni kaeru koto ga arimasu ka?				国に帰ることがありますか。
     Tabako o suu koto wa arimasen.				たばこをすうことはありません。
     Basu de kaeru koto mo arimasu.				バスで帰ることもあります。
     Doitsugo o naratta koto ga arimasu ka?			ドイツ語を習ったことがありますか。
     Mada Nihon e itta koto wa arimasen.			まだ日本へ行ったことはありません。
     Hitoban-juu nenaide benkyoo-shita koto mo arimasu.		一晩中ねないで勉強したこともあります。
     Tomu-san ga Amerika de kootsuu-jiko ni atta koto o 	トムさんがアメリカで交通事故にあったことを聞きましたか。
kikimashita ka?      Anata ga kuru koto wa shirimasen deshita. あなたが来ることは知りませんでした。 N.B.  S koto ga aru       'the fact that S exists'       S koto ga dekiru    'the fact that S is possible'

Temporal Connectives MAE/ATO 'before/after'

1. Structure:  
     S1 -ru  MAE (ni)(wa)  S2  'before S1, S2'
        -ta  ATO (de)          'after  S1, S2'

2. Meaning:     MAE ni [more specific time]
                    wa [topic]
                ATO de [more specific time]
                ATO    [discontinuous] 
     cf.   -TE KARA    [continuous/sequential]

3. Usage:           
     MAE requires -ru [imperfective aspect]{S1 not completed before S2}.
     ATO requires -ta [perfective aspect]  {S1 completed before S2}.

4. Example:
     Daigaku ni kuru mae ni hirugohan o tabemashita.		大学に来る前に昼ごはんを食べました。
     Dekakeru mae ni denwa o shite okimashoo.			出かける前に電話をしておきましょう。
     Kanada ni kuru mae, Oosutoraria ni sunde imashita.		カナダに来る前、オーストラリアに住んでいました。
     Kono kaisha ni hairu mae wa, ginkoo ni tsutomete imashita.	この会社に入る前は、銀行につとめていました。
     Shokuji o shita ato, eega o mimashita.			食事をした後、映画を見ました。
     Sake o nonda ato de biiru o nonda node, atama ga itaku	さけを飲んだ後でビールを飲んだので、頭がいたくなりました。 
narimashita.      CN-tawaa o mita ato, nani o shitai desu ka? シーエヌ・タワーを見た後、何をしたいですか。

Temporal Connectives AIDA/NAGARA 'while, during'

1. Structure:  
     S1  -te iru AIDA (ni)(wa)  S2   'while S1, S2'
     Topic  Vn1-NAGARA, Vn2          'Topic while V1, V2'

2. Meaning  :  
     S1   AIDA     S2       [S1, S2  simultaneous events]
          AIDA ni           [within S1, S2]
          NAGARA            [same person doing two things simultaneously]

3. Usage   : AIDA tends to require -te iru [progressive aspect].

4. Example  :

     Watashi ga nete iru aida, denwa o kotowatte kudasai.	私がねている間、電話をことわって下さい。
     Kodomo ga asonde iru aida ni sentaku o sumasete 		子どもがあそんでいる間にせんたくをすませてしまいましょう。
shimaimashoo.      Daigaku de benkyoo-shite iru aida wa doko e mo asobi ni 大学で勉強している間はどこへもあそびに行けませんでした。
ikemasen  deshita.       Heya o katazukeru aida, chotto matte ite kudasai. 部屋をかたづける間、ちょっと待っていて下さい。      Otooto wa itsumo terebi o mi-nagara gohan o taberu. 弟はいつもテレビを見ながらご飯を食べます。      Ongaku o kiki-nagara benkyoo-dekimasu ka? 音楽を聞きながら、勉強できますか。      Kinoo wa sake o nomi-nagara tomodachi to hanashimashita. きのうは酒を飲みながら友だちと話しました。

NADO/NANKA 'etc./such as/so forth'

1. Structure:    
        NP1 ya NP2 ya NP3 NADO/NANKA
        NP NADO

2. Meaning  :    
        NP1, NP2, NP3, etc.
        [   ] like NP      

3. Usage   :   
        NP NADO tends to be followed by an emotionally negative/humble statement.

4. Example  :

     Toshokan ni wa shoosetsu ya kyookasho ya jisho nado ga	図書館には小説や教科書や辞書などがあります。
arimasu.      Sochira ga yoku nakereba, kore nado/nanka wa doo deshoo. そちらがよくなければ、これなど/なんかはどうでしょう。      Watashi nado/nanka wa Eego mo yoku kakenai kara, 私など/なんかは英語もよく書けないから、こまります。
komarimasu.      Konna shigoto nado/nanka watashi ni wa dekimasen yo. こんな仕事など/なんか私にはできませんよ。      Uchi no ko nanka atama ga warukute dame desu wa. うちの子なんか頭が悪くてだめですわ。

-KATA 'way to'

1. Structure :  Vn + KATA

2. Meaning :    the way/how to V

3. Example :    
        tabe-kata, yomi-kata, hanashi-kata, kaki-kata ...

Suffix for ORDINAL NUMBERS -ME

ichi-ban-me 一番目, ni-ban-me 二番目, san-ban-me 三番目, ..., nan-ban-me 何番目
hitotsu-me 一つ目, futatsu-me 二つ目, mittsu-me 三つ目, ..., ikutsu-me いくつ目
ichi-nen-me 一年目, ni-nen-me 二年目, san-nen-me 三年目, ..., nan-nen-me 何年目
ichi-nichi-me 一日目, futsuka-me 二日目, mikka-me 三日目, ..., nan-nichi-me 何日目
                        -----------
                        -----------

Norio Ota 2017