JP2000 Lecture 29


Causal connective NODE: TE-form of NO DA/NO DESU

1. Structure: S1 [cause] NODE, S2 [result]

2. Form   :  V/A/(A) N+na NODE

3. Meaning :  Because/As/Since

4. Usage  :  Affective causal connective {subjective, psychological, 
        situational, indirect, polite}

   (cf.) KARA: objective, logical, direct, neutral reasoning

   Basu ga okureta |node|, osoku narimashita. {apologetic}		バスがおくれたので、おそくなりました。
           |kara|           {self-righteous}	バスがおくれたから、おそくなりました。
   Kyoo wa chotto tsugoo ga warui |node|,   {indirect/polite}	今日は都合が悪いので、明日うかがってもよろしいですか。
                  |kara|   {direct/less polite}	今日は都合が悪いから、明日うかがってもよろしいですか。
   ashita ukagatte mo yoroshii desu ka?   				              
   Raishuu shiken ga aru |node|, 		{situational}		来週試験があるので、週末は勉強します。
              |kara|		{logical}		来週試験があるから、週末は勉強します。
   shuumatsu wa benkyoo-shimasu.      
   Haha wa opera ga suki |na node|,    	{psychological}		母はオペラが好きなので、ほとんど毎月見に行きます。
              |da kara|      {neutral}		母はオペラが好きだから、ほとんど毎月見に行きます。
   hotondo maitsuki mi ni ikimasu.

[N.B.]If the situation requires a positive strong reason, KARA is used.
Yasui kara, kaimashoo. 安いから、買いましょう。 Anata ga konai kara, warui n desu yo. あなたが来ないから、悪いんですよ。 Samuku nari-soo da kara, oobaa o kite ittara doo desu ka? 寒くなりそうだから、オーバーを着て行ったらどうですか。

TE-FORM FOR WEAK REASON

   Shigoto ga nakute komarimasu.					仕事がなくてこまります。
   Yuki ga futte michi ga suberi-yasui desu.				雪がふって道がすべりやすいです。
   Byooki de nete-imasu.						病気でねています。

Adversative Connective NO NI: Nominalizer NO + Adversative NI

1. Structure: S1 NO NI , S2

2. Form:  V/A/(A) N+na NO NI

3. Meaning: In spite of the fact that S

4. Usage:  Affective adversative relation {different from expectation, 
	  complaining, regretting, criticizing, accusing}

  Yoku benkyoo-shita no ni, shiken wa dekimasen deshita. {complaining} よく勉強したのに、しけんはできませんでした。
  Hanashite wa ikenai no ni, hanashite shimaimashita.  {regretting]	話してはいけないのに、話してしまいました。
  Ano hito wa, oshiete ageta no ni, arigatoo mo iimasen. {criticizing}	あの人は、教えてあげたのに、ありがとうも言いません。
  Okane ga nai no ni, asonde bakari iru.         {accusing}	お金がないのに、あそんでばかりいる。

Embedded Questions

1. WH question:

  Tomodachi ga doko ni iru ka shirimasen.				友だちがどこにいるか知りません。
  Hikooki ga nan-ji ni tsuku ka kikimashoo.				飛行機が何時に着くか聞きましょう。
  Shiken ga itsu aru ka oshiete kudasai.				試験がいつあるか教えて下さい。

2. YES/NO question:

  1) Simple question 'if'
    Ashita kuru ka kiite mimashoo.					明日来るか聞いてみましょう。
    Sono hito wa Nihon-ma ga aru ka tazunemashita.			その人は日本間があるかたずねました。
    Shigoto o shite-iru ka wakarimasen.				仕事をしているか分かりません。

  2) Alternate question 'whether or (not)'
    Kanji no tesuto ga aru ka |nai| ka kiite kudasai.		漢字のテストがあるかないかきいて下さい。
            	 |doo|					漢字のテストがあるかどうかきいて下さい。
    Yuki ga furu ka |furanai| ka wakarimasen.			雪がふるかふらないか分かりません。
            |doo  |					雪がふるかどうか分かりません。
    Nihon e itta ka |ikanakatta| ka wasuremashita.			日本に行ったか行かなかったかわすれました。
            |doo    |					日本に行ったかどうかわすれました。

AS/FOR Noun [status]

1. -TO SHITE (WA/MO) 				    [rather formal]

Yooku Daigaku wa daigaku to shite wa ookii hoo desu. ヨーク大学は大学としては大きいほうです。 Kanada-taishi to shite Otawa ni ikimashita. カナダ大使としてオタワに行きました。 Gakusee no daihyoo to shite hanashimashita. 学生の代表として話しました。 2.-NI SHITE (WA/MO)
Amerika-jin ni shite wa, Nihongo ga joozu desu. [rather rude] アメリカ人にしては、日本語が上手です。 Okanemochi ni shite wa, zuibun kechi desu nee. お金持ちにしては、ずいぶんけちですねえ。 Basuketto no senshu ni shite mo see ga takai. バスケットのせんしゅにしてもせいが高い。 3. NI (WA)
Omiyage ni wa chotto taka-sugiru. おみやげにはちょっと高すぎる。 Hiru-gohan ni wa haya-sugiru. 昼ご飯には早すぎる。 Shukudai ni wa naga-sugiru. 宿題には長すぎる。 4. DE
Kookan-gakusee de Igirisu ni itta. こうかん学生でイギリスに行った。 Senkyooshi de Nihon e itta n desu. [senkyooshi: missionary]   せんきょうしで日本に行ったんです。

Norio Ota 2017