JP2000 Lecture 27


REPRESENTATIVE TARI

1. Form: V/A-TA + RI [no inherent tense]

2. Structure: ..... TARI ..... TARI SURU

3. Usage:

  1) Representative actions or states

      Shuumatsu ni wa taitee terebi o mitari, shiidii o kiitari shimasu. 週末にはたいていテレビを見たり、CDを聞いたりします。
      Nihongo no kurasu de wa Kanji o narattari, hon o yondari shite imasu. 日本語のクラスでは漢字を習ったり、本を読んだりしています。

   2) Alternative actions or states

      Kodomo wa heya o detari haittari shite imasu. 子どもは部屋を出たり入ったりしています。
      Sono hito wa michi o ittari kitari shite imashita. その人は道を行ったり来たりしていました。

   3) 'Sometimes X, sometimes Y'

      Shiken wa yasashikattari muzukashikattari shimasu. しけんはやさしかったり、むずかしかったりします。
      Okyaku wa Nihon-jin dattari, Chuugoku-jin dattari shimasu. お客は日本人だったり、中国人だったりします。
      Watashi wa kuruma de kitari, basu de kitari shimasu. 私は車で来たり、バスで来たりします。

4. Variations

      Shinbun wa yondari, yomanakattari desu. 新聞は読んだり読まなかったりです。
      Kyoo wa yopparattari shinai de kudasai. 今日はよっぱらったりしないで下さい。
      Gasorin wa hi ni yotte takakattari, yasukattari shimasu. ガソリンは日によって高かったり、安かったりします。
      Kodomo no koro wa sumoo o shitari shite asobimashita. 子どものころはすもうをしたりしてあそびました。

INTERROGATIVE PRONOUN + MO

1. with NEGATIVE 'no-/few, little'

      Dare mo kimasen. だれも来ません。
      Doko e mo ikanakatta. どこへも行かなかった。
      Nani mo shirimasen. 何も知りません。
      Ikura mo kaimasen deshita. いくらも買いませんでした。

2. with AFFIRMATIVE 'every' [limited in use]

      dare mo ga haireru daigaku だれもが入れる大学
      Doko mo hito de ippai desu. どこも人でいっぱいです。
      Dore mo minna ii desu. どれもみんないいです。

'NO MATTER HOW .../WH-EVER' STRUCTURE: WH ....... TE MO .....

      Doko e itte mo konde imasu.						どこへ行ってもこんでいます。
      Nani o tabete mo oishii desu. 何を食べてもおいしいです。
      Nan-ji ni kite mo ii desu. 何時に来てもいいです。
      Dono heya o tsukatte mo ii desu. どの部屋を使ってもいいです。
      Dare ni kiite mo wakarimasen deshita. だれに聞いても分かりませんでした。
      Ikura benkyoo-shite mo joozu ni narimasen. いくら勉強しても上手になりません。
      Ikura osokute mo denwa-shite kudasai. いくらおそくても電話して下さい。
      Donna ni mainichi renshuu-shite mo Kanji wa oboeraremasen. どんなに毎日れんしゅうしても漢字はおぼえられません。
      Donna ni muzukashikute mo ganbatte kudasai. どんなにむずかしくてもがんばって下さい。

S1 MADE S2: S2 until S1

      Kurasu ga hajimaru made koko ni imashoo.					クラスがはじまるまでここにいましょう。
      Hanaseru yoo ni naru made benkyoo-shimasu. 話せるようになるまで勉強します。
      Chichi ga kaeru made matte ite kudasai. 父が帰るまで待っていて下さい。

Particle NI: TO/FOR person

      Sore wa watashi ni wa dekinai.						それは私にはできない。
      Kodomo ni wa muzukashi-sugiru. 子どもにはむずかしすぎる。
      Kono shigoto wa anata ni wa yasashii deshoo. この仕事はあなたにはやさしいでしょう。
      Otona ni wa tsumaranai to omoimasu. 大人にはつまらないと思います。

INTERJECTION NEE: 'you know' {do not overuse}{informal}

    Boku (nee) kinoo (nee) Shinjuku de (nee) tomodachi to (nee) eega o mite	ぼく(ねえ)、きのう(ねえ)、しんじゅくで(ねえ)、友だちと 
   (nee)..... (ねえ)、映画を見て(ねえ)、 ....

   (cf.) SAA is also used by men in very informal conversation.
       Kono kuruma (saa) kyonen baito no kane haitta kara (saa) katta n da  この車(さあ)、きょ年バイトの金入ったから(さあ)、買った
       kedo (saa), chooshi warukute (saa) komatte n da yo. んだけど(さあ)、ちょうし悪くて(さあ)、こまってんだよ。

PLURAL MARKERS FOR PEOPLE

1. -TACHI [plain]:    watashi-tachi 私たち/kodomo-tachi 子どもたち/gakusee-tachi 学生たち/onna no hito-
                      tachi 女の人たち/Katoo-san-tachi かとうさんたち/kimi-tachi きみたち [tomo-dachi 友だち]

2. -GATA [honorific]: sensee-gata 先生方/ minasama-gata みなさま方/anata-gata あなた方/koko ni irassharu 
                      kata-gata ここにいらっしゃる方々

3. -DOMO [humble]:    watakushi-domo 私ども [ko-domo 子ども]

4. -RA:               kare-ra かれら/boku-ra ぼくら/kanojo-ra かの女ら

Norio Ota 2017