JP2000 Lecture 26


Informal TENTATIVE

1. Form:

   Strong Verbs  : Vst + OO	kak-oo 書こう/mat-oo 待とう/hanas-oo 話そう/yom-oo 読もう

   Weak Verbs   : Vst + YOO	tabe-yoo 食べよう/mi-yoo 見よう/i-yoo いよう/ki-yoo 着よう 'to wear'

   Irregular Verbs:      ko-yoo 来よう/shi-yoo しよう/ik-oo 行こう

   Nanika tabeyoo ka?\						何か食べようか。
   Osoi kara, isogoo.							おそいからいそごう。
   Kare wa kekkon-shiyoo to iimashita.				かれはけっこんしようと言いました。

2. TENTATIVE + (KA) TO OMOU: 'think of ...ing'

   Rainen Nihon e ikoo to omotte imasu.				来年日本へ行こうと思っています。
   Konpyuutaa o kaoo to omotte imasu.					コンピューターを買おうと思っています。
   Nihongo no benkyoo o yameyoo ka to omotte imasu.			日本語の勉強をやめようかと思っています。

  (cf.) Tomodachi wa rainen Nihon e iku to omoimasu.			友だちは来年日本へ行くと思います。

3. TENTATIVE + TO SURU: 'be about to...', 'try to...' 
                            
        [immediate action]
   Kaeroo to shita toki ni denwa ga narimashita.			帰ろうとした時に電話がなりました。
   Oboeyoo to shimashita ga, oboeraremasen deshita.			おぼえようとしましたが、おぼえられませんでした。
   Nihongo o naraoo to shite iru hito ga takusan imasu.		日本語を習おうとしている人がたくさんいます。
   Kono kaisha de wa shigoto o konpyuutaa-ka-shiyoo to shite imasu.	この会社では仕事をコンピューター化(か)しようとしています。

S + TO OMOU: 'think that S'

   Tomodachi wa konai to omoimasu.					友だちは来ないと思います。
   Ano hito wa yoku wakatta to omoimasu.				あの人はよく分かったと思います。
   Kono eega wa omoshiroi to omoimasu.				このえいがはおもしろいと思います。
   Kyoo wa yuki ga furu daroo to omoimasu.				今日は雪がふるだろうと思います。
   Ano gakusee wa Chuugoku-jin da to omoimasu.			あの学生は中国人だと思います。
   Nihongo wa muzukashii to omoimasu ka?				日本語はむずかしいと思いますか。

Adjectival noun forming suffix -SOO: '-looking'

   Vn + soo:	  wakari-soo 分かりそう/furi-soo ふりそう/shini-soo しにそう/futori-soo 太りそう

   Ast + soo:	  omoshiro-soo おもしろそう/taka-soo 高そう/oishi-soo おいしそう/tabeta-soo 食べたそう

   AN + soo:	  genki-soo 元気そう/joobu-soo じょうぶそう/shinsetsu-soo しんせつそう

   NEGst+SA+soo: shirana-sa-soo 知らなさそう/furana-sa-soo ふらなさそう/muzukashiku-na-sa-soo むずかしくなさそう/
omoshiroku-na-sa-soo おもしろくなさそう/byooki ja na-sa-soo 病気じゃなさそう Atama ga yo-sa-soo na hito 頭がよさそうな人 Nihongo ga hanase-soo ni mieru. 日本語が話せそうに見える。 Kono eega wa omoshiroku-na-sa-soo desu. このえいがはおもしろくなさそうです。 Oishi-soo desu ne. おいしそうですね。 Ame ga furi-soo desu ne. 雨がふりそうですね。 Zuibun genki-soo desu ne. ずいぶん元気そうですね。 Ano hito wa issho ni kita-soo deshita yo. あの人はいっしょに来たそうでしたよ。 Kyoo wa sonna ni samukuna-sa-soo desu. 今日はそんなにさむくなさそうです。 [N.B.] The use of -SOO is limited to an immediate and direct observation. Compare:
Ame ga furi-soo da. 雨がふりそうだ。 Ame ga furu yoo da. 雨がふるようだ。 Ano hito wa ikana-sa-soo da. あの人は行かなさそうだ。 Ano hito wa ikanai yoo da. あの人は行かないようだ。 -MITAI is also available for '- looking'.
Kyoo chotto samui mitai. 今日ちょっとさむいみたい。 Ano hito ikanai mitai. あの人行かないみたい。 Ano gakusee wa Nihon-jin mitai desu ne. あの学生は日本人みたいですね。

Vn + HAJIMERU: 'begin ...' [general]

  Doozo saki ni tabe-hajimete kudasai.				どうぞ先に食べはじめて下さい。
  Kono hon o yomi-hajimemashita.					この本を読みはじめました。
  Yuki ga furi-hajimeta yoo desu ne.					雪がふりはじめたようですね。
  Itsu gakkoo de oshie-hajimeta n desu ka?				いつ学校で教えはじめたんですか。

Vn + DASU: 'begin ...' [negative connotation]

  Yuki ga furi-dashita yo.						雪がふり出したよ。
Ano hito wa warai-dashi-tara tomarimasen. あの人はわらい出したらとまりません。
Shigoto o shi-dasu to, owaru made yatte shimaimasu. 仕事をし出すと、終わるまでやってしまいます。
Hatachi gurai kara sake o nomi-dashite, karada o waruku shimashita. 二十ぐらいからさけを飲み出して、からだをわるくしました。

Vintr-te + KURU: 'begin ...' [immediate observation]

  Ame ga futte kimashita ne.						雨がふってきましたね。
  Nihongo wa dandan muzukashiku natte kimashita.			日本語はだんだんむずかしくなってきました。
  Fujisan ga miete kimashita yo.					富士山(ふじさん)が見えてきましたよ。

(cf.)
Nihongo ga | wakatte kuru. 日本語が分かってくる。 | wakaru yoo ni naru. 日本語が分かるようになる。 | wakari-hajimeru. 日本語が分かりはじめる。

ADJECTIVE + GOZAIMASU: Politeness

  | -ai/-oi |   | -oo |
  | -ui   | ---> | -uu |/_________ gozaimasu
  | -ii   |   | -yuu |

  Arigatai  + gozaimasu  ---> Arigatoo gozaimasu.			ありがとうございます。
  O-medetai + gozaimasu  ---> O-medetoo gozaimasu.			おめでとうございます。
  O-atsui  + gozaimasu  ---> O-atsuu gozaimasu.			おあつうございます。 [extremely polite]
  Oishii   + gozaimasu  ---> Oishuu gozaimasu.			おいしゅうございます。[extremely polite]

Norio Ota 2018