AP/JP2000 6.0 Lecture 25


Potential [kanoo hyoogen]

1. Form:

   Strong (Conjugation) Verbs: Vst +ERU
      kak-eru 書ける/mat-eru 待てる/hanas-eru 話せる/yom-eru 読める
     
   Weak (Conjugation) Verbs: Vst +RARERU           
      tabe-rareru 食べられる/mi-rareru 見られる/i-rareru いられる/ki-rareru 着られる 'be able to wear'

   Irregular Verbs:
      ko-rareru 来られる/dekiru できる[suru]/ik-areru 行かれる [also ik-eru 行ける]
[N.B.]
   There exists a strong tendency to unify the potential forms into the -ERU version. 
Thus, you may often hear the following forms.     tabereru 食べれる/dereru 出れる/kireru 着れる/agereru 上げれる/ikeru 行ける/koreru 来れる .....      This is probably caused by associating the potential forms of RU-ending strong conjugation verbs
such as kaer-eru, kir-eru 'be able to cut', tomar-eru  with weak conjugation verbs, all of which
end in RU in their citation forms. 2. Potential verbs are intransitive    Particle change:    O ---> GA    Nihongo o hanashimasu.        --->   Nihongo ga hanasemasu. 日本語が話せます。    Shokudoo de biiru o nomimasu. --->   Shokudoo de biiru ga nomemasu. 食堂でビールが飲めます。 [N.B.]    Nowadays particle O is often used with potentials in certain contexts in which O indicates a more
positive attitude.    Nihongo o/ga hanaseru hito 日本語を/が話せる人    Kono shiken o/ga pasu-dekireba, moo daijoobu desu. このしけんを/がパスできれば、もうだいじょうぶです。 3. Politeness connection           | morae masu    |    Vte +  | morae masen   |  ka?           | itadake masen |    Chotto denwa o kashite moraemasen ka? ちょっと電話をかしてもらえませんか。    Kono kotoba no imi o oshiete itadakemasen ka? このことばのいみをおしえていただけませんか。 [N.B.] 

a. Sometimes potential questions can be impolite.       Eego ga hanasemasu ka? 英語が話せますか。       Kono shigoto ga dekimasu ka? この仕事ができますか。    b. Japanese potentials cannot be used for permission or request.       *Denwa ga tsukaemasu ka?      *Hai, tsukaemasu. *電話がつかえますか。*はい、つかえます。       "Can/May I use the phone?     "Yes, you can/may."        *Koohii o ippai motte koraremasu ka? *コーヒーを一ぱい持って来られますか。       "Can you bring me a cup of coffee?" 4. Contextually preferred potentials    Nihongo ga hanaseru yoo ni naritai desu. 日本語が話せるようになりたいです。    Rainen sotsugyoo dekiru yoo ni yoku benkyoo-shite imasu. 来年そつぎょうできるようによく勉強しています。    Dochira no chiimu mo katenai deshoo. どちらのチームもかてないでしょう。 5. S   KOTO   ga   DEKIRU    Kuruma o unten-suru koto ga dekimasu ka? 車をうんてんすることができますか。    Nihon-ryoori o tsukuru koto ga dekimasu ka? 日本りょうりをつくることができますか。 [N.B.] RARERU {intrinsic ability} vs. KOTO GA DEKIRU {extrinsic possibility}    Watashi wa sukoshi Nihongo ga hanasemasu.         [ability] 私は少し日本語が話せます。    Koko de wa Nihongo o hanasu koto ga dekimasu.     [possibility] ここでは日本語を話すことができます。    This distinction is not very clear-cut in many cases, however.

Prohibition: Vte WA IKENAI

   Mada mite wa ikemasen.						まだ見てはいけません。
   Koko ni haitte wa ikemasen.						ここに入ってはいけません。
   Hanashi wa nagakute wa ikemasen.					話は長くてはいけません。
   Kotae wa Roomaji de wa ikemasen.					こたえはローマ字ではいけません。

 Contracted forms: -TE + wa ---> -chaa   michaa 見ちゃあ/haitchaa 入っちゃあ/yonjaa 読んじゃあ/kichaa 来ちゃあ
       
 This structure is often used in question for asking permission.

   Mada kaette wa ikemasen ka?						まだ帰ってはいけませんか。
   Iie, moo kaette mo ii desu yo.					いいえ、もう帰ってもいいですよ。
   Ee, moo sukoshi ite kudasai.						ええ、もう少しいて下さい。
   Ee, mada kaeranai de kudasai.					ええ、まだ帰らないで下さい。
  ?Ee, mada kaette wa ikemasen.					      ?ええ、まだ帰ってはいけません。

Interrogative Pronoun + KA

1. Particle dropping

   Dareka (ga) kimashita ka?						だれか(が)来ましたか。
   Nanika (o) kaimashita ka?						何か(を)買いましたか。

2. Emphasizing 'some'

   Dokoka shizukana kissaten e ikimashoo.				どこかしずかなきっさてんへ行きましょう。
   Dareka Nihongo ga oshierareru hito wa imasen ka?			だれか日本語が教えられる人はいませんか。
   Nanika oishii mono demo tabemashoo.					何かおいしいものでも食べましょう。

Particle NI: PURPOSE

   Vn + NI + Motion Verb [iku 行く/kuru 来る/kaeru 帰る/modoru もどる/hairu 入る]
   
hanashi ni iku  話しに行く    yobi ni kuru よびに来る    nomi ni hairu 飲みに入る    tabe ni kaeru        食べに帰る

Suffix -CHUU/-JUU

1. Throughout
   gogo-juu [cf. gozen-chuu]	午後中
   ichi-nichi-juu		一日中
   hito-ban-juu			一晩中
   natsu-juu			夏中
   hachigatsu-juu		八月中
   Nihon-juu			日本中
   sekai-juu			せかい中
   heya-juu			へや中
   daigaku-juu			大学中

2. In the middle
   denwa-chuu			電話中
   kaigi-chuu			かいぎ中
   kooji-chuu			こうじ中
   shigoto-chuu			仕事中
   ryokoo-chuu			りょこう中
   rusu-chuu  			るす中
   hanashi-chuu			話し中
   benkyoo-chuu			勉強中
          
3. Within
   gozen-chuu (ni)		午前中(に)
   kotoshi-chuu/juu ni		今年中に
   kon-shuu-chuu/juu ni		今週中
   kyoo-juu ni			今日中に
   konban-juu ni		今晩中に
   ashita-juu ni		明日中に
kugatsu-chuu ni 九月中に
       [N.B.] -inai 以内
   
ichi-jikan inai ni 一時間以内に    mikka-inai ni 三日以内に    is-shuukan-inai ni           一週間以内に                          

Questions without KA

1. Rising intonation
     
   Kyoo kuru? /			今日来る。
   Eega mi ni ikanai? /		えいが見に行かない。
   Kore shitte masu? /		これ知ってます。
   Osake nomimasu? /		おさけ飲みます。
   Dare? /    [H-L-H] not [L-H]	だれ。
   Nani? /    [H-L-H] not [L-H]	何。
   Iku daroo? /			行くだろう。

2. Interrogative pronoun with falling intonation: 'I wonder', 'What do you think?'

   Are nan daroo? \		あれ何だろう。
   Doo shiyoo? \		どうしよう。
   Dare daroo? \		だれだろう。
   Sore wa itsu deshoo? \	それはいつでしょう。
   Itsu okaeri deshoo? \	いつお帰りでしょう。

Norio Ota 2017