JP2000 Lecture 22


TE - Form + MO:

 1. Conditional: 'even if'
 2. Ame ga futte mo iku tsumori desu.					雨がふっても行くつもりです。
  Takakute mo kaimasu.							高くても買います。
  Anata ga ikanakute mo watashi wa ikimasu.				あなたが行かなくても私は行きます。
  [N.B.] *Ame ga futte mo ikimashita.
  
     
 3. --- TE MO, ... TE MO: 'whether --- or ...'
 4. Suto ga atte mo nakute mo kurasu o shimasu. ストがあってもなくてもクラスをします。 Wakatte mo wakaranakute mo yonde mite kudasai. 分かっても分からなくても読んでみて下さい。
 5. --- TE MO II/YOROShiI/KAMAWANAI: permission 'may', 'it is OK if'
 6. Moo kaette mo ii desu ka. もう帰ってもいいですか。 Ashita wa konakute mo kamaimasen yo. あしたは来なくてもかまいませんよ。 Denwa o okari-shite mo yoroshii deshoo ka. 電話をおかりしてもよろしいでしょうか。 [N.B.] -nakute mo ii 'do not have to' Response to a request for permission: Haitte mo ii desu ka. 入ってもいいですか。
  Ee, doozo/ii desu yo/kamaimasen yo. ええ、どうぞ/いいですよ/かまいませんよ。 A, chotto matte kudasai/mada hairanai de kudasai. あ、ちょっと待って下さい/まだ入らないで下さい。 Ashita ikanakute mo ii desu ka. あした行かなくてもいいですか。 Ee, ii desu yo. ええ、いいですよ。 Iya, yahari itte kudasai/kuremasen ka. いや、やはり行って下さい/くれませんか。


Negative Request: (ref. informal negative form in jp1000 lesson 15)

   Yasumanaide | .           [F]				   休まないで。
		 | ne.          [F]				   休まないでね。
       	 | yo.          [M]				   休まないでよ。
		 | kure yo.       [M]                休まないでくれよ。			 
		 | kurenai.       [N]                休まないでくれない。
		 | kurenai ka.      [M]                休まないでくれないか。
		 | kudasai.       [N]                休まないで下さい。
		 | kudasaranai.     [F]				   休まないで下さらない。
		 | kudasaimasen ka.	 [N]				   休まないで下さいませんか。


Sentence + Abstract Noun

S + HAZU: speaker's expectation or conjecture based on his/her knowledge

 1. Spres + HAZU desu: 'be supposed to', 'ought to' 'I do not expect otherwise'
 2. Kare wa kono kaigi ni deru hazu desu.					かれはこのかいぎに出るはずです。
  Ano gakusee wa Nihongo ga hanasenai hazu desu.				あの学生は日本語が話せないはずです。
  Kono gurai no Kanji wa wakaru hazu desu.				このぐらいの漢字は分かるはずです。
  [N.B.] *Watashi wa ikanai hazu desu.                 *私は行かないはずです。
  	Watashi wa ikanai daroo to omoimasu.				私は行かないだろうと思います。 
  
  
 3. Spres + HAZU deshita: 'was (not) supposed to..., but...'
 4. Tomodachi wa kuru hazu deshita ga, yuki de koraremasen deshita. 友だちは来るはずでしたが、雪で来られませんでした。 Hanasanai hazu deshita ga, hanashite shimaimashita. 話さないはずでしたが、話してしまいました。 [N.B.]
  Watashi wa ikanai hazu deshita ga, tomodachi no kawari ni ikimashita. 私は行かないはずでしたが、友だちのかわりに行きました。
 5. Spast + HAZU desu: 'must have', 'I should expect'
 6. Haha wa kaimono ni itta hazu desu. 母は買い物に行ったはずです。 Chichi wa Yooroppa e wa ikanakatta hazu desu. 父はヨーロッパへは行かなかったはずです。 [N.B.]
  Motto yoku dekita hazu desu. "You could have done much better." もっとよくできたはずです。
 7. Spres + HAZU de wa nai/nakatta: 'it is not that ...be supposed to'
 8. Kodomo wa mada kaette kuru hazu de wa nai n desu ga, doo shita no 子どもはまだ帰って来るはずではないんですが、どうしたのでしょう。
  deshoo. Nihongo ga hanaseru hazu de wa nai n desu ga, Nihonjin to hanashite 日本語が話せるはずではないんですが、日本人と話していますね。 imasu nee. Kyoo wa ame ga furu hazu de wa nakatta n desu ga, furi-hajimemashita 今日は雨がふるはずではなかったんですが、ふりはじめましたねえ。
  nee. Konna hazu de wa nakatta. こんなはずではなかった。
 9. S + HAZU ga/wa nai: 'no reason to expect'
 10. Kuru to itta kara, konai hazu wa nai. 来るといったから、来ないはずはない。 Kare wa itsumo okureru kara, maniau hazu ga nai. かれはいつもおくれるから、間に合うはずがない。 Mada ichi-nen da kara, konna Kanji o shitte iru hazu ga arimasen. まだ一年だから、こんな漢字を知っているはずがありません。

S + SOO: Hearsay 'it is said', 'they say', 'I have heard'

   Ano hito wa isha da soo desu.                      あの人はいしゃだそうです。	
   Nihongo wa omoshiroi soo desu.					   日本語はおもしろいそうです。
   Shigoto o sagashite iru soo desu.         		   しごとをさがしているそうです。
   Rainen Kanada ni kaeru soo desu.					   来年カナダに帰るそうです。
   Kyonen daigaku o sotsugyoo-shita soo desu.           	   きょねん大学をそつぎょうしたそうです。
   Shiranakatta soo desu.        				   知らなかったそうです。
   [N.B.] SOO: 'it seems', 'it appears'
   Ame ga furi-soo desu.						   雨がふりそうです。
   Kanji wa muzukashi-soo desu.                      漢字はむずかしそうです。

  'according to': --- ni yoru to/ --- no hanashi de wa
   Terebi no nyuusu ni yoru to, sensee ga suto o suru soo desu.      テレビのニュースによると、先生がストをするそうです。
   Tomodachi no hanashi de wa Detoroito wa totemo abunai soo desu.	   友だちの話ではデトロイトはとてもあぶないそうです。

Counters: weight

   gm : -guramu 			グラム
   kgm : -kiro(-guramu)		キロ(グラム)
   ton : -ton       		トン
   lb : -pondo      		ポンド
   oz : -onsu       		オンス

Norio Ota 2017