JP2000 Lecture 33 Exercises


Combine with TO conditional.

 1. [Kaimono ni ikimasu][Itsumo okane o takusan tsukatte shimaimasu][買い物に行きます][いつもお金をたくさん使ってしまいます]
  
 2. [Kanji o benkyoo-shimasu][Kanarazu nemuku narimasu]		[漢字を勉強します][必ず眠くなります]
 3. [Tomodachi to aimasu][Taitee bideo-geemu o shimasu]		[友達と会います][たいていビデオゲームをします]
 4. [Uchi ni denwa o kakemasen][Okaasan ga shinpai-shimasu yo]	[家に電話をかけません][お母さんが心配しますよ]
 5. [Yuki ga furimasu][Daigaku made basu de ichi-jikan mo 		[雪がふります][大学までバスで一時間もかかります]
   kakarimasu]
  
 6. [Moo is-shuu-kan yasumi ga arimasu][tasukaru n desu ga]		[もう一週間休みがあります][助かるんですが]
 7. [Kotoshi no natsu kuni e kaeremasu][Ureshii n desu ga]		[今年の夏国へ帰ります][うれしいんですが]
 8. [Sora o mi-agemasu][Hoshi-zora ga totemo kiree deshita]		[空を見上げます][星空がとてもきれいでした]
 9. [Shigoto ga owatte jimusho o demasu][Soto wa moo makkura	[仕事が終わって事務所を出ます][外はもう真っ暗でした]
   deshita]
 10. [Kyoo wa uchi ni kaerimasu][Sugu terebi de sakkaa no shiai o	[今日は家に帰ります][すぐテレビでサッカーの試合を見ます]
   mimasu]
 11. [Makita-san wa kaigi ga owarimasu][sugu hikooki de Rosanjerusu	[牧田さんは会議が終わります][すぐ飛行機でロサンジェルスに飛びました]
   ni tobimashita]

Transform the following sentences into causative according to the instruction.

 1. Watashi ga sono shigoto o shimasu. (Please let me ......)	私がその仕事をします。
 2. Musume ga ii daigaku ni hairimasu. (I would like to have	娘がいい大学に入ります。
  ......)
 3. Kodomo ga itsu-made-mo amaemasu. (It is no good to let ......)	子供がいつまでも甘えます。
 4. Toshi o totta oya ga raku o shimasu. (I would like to		年をとった親が楽をします。
  let  ......)
 5. Gaaru-furendo ga michi de nakimashita. (I ended up making	ガールフレンドが道で泣きました。
  ......)
 6. Ano hito ga tsumaranai koto de okorimasu. (You had better not	あの人がつまらないことで怒りました。
  make ......)
 7. Kondo wa watashi ga haraimasu. (Please let me ......)		今度は私が払います。
 8. Tomodachi ga daibu machimashita. (I made ......)		友達が大分待ちました。
 9. Otaku no mae ni kuruma o tomemasu. (Please allow me to ......)	お宅の前に車を止めます。
 10. Gakusee ga motto kangaemasu. (I have to make them ......)	学生がもっと考えます。

Complete each sentence according to the instruction.

 1. [Osoku narimasu][Dekakemasu] (Let's ....., before .....)	[遅くなります][出かけます]
 2. [Kekkon-shimasu][Mada ii hito ga mitsukarimasen] (It is not	[結婚します][まだいい人が見つかりません]
   that I do not want to ...., but ....)
 3. [Imooto ni CD o san-mai yarimashita][Otooto ni CD o san-mai	[妹にCDを三枚やりました][弟にCDを三枚やりました]
   yarimashita] (Use zutsu)
 4. [Jugyooryoo ga agarimasu][Daigaku o sotsugyoo shimasu] (I	[授業料が上がります][大学を卒業します] 
   would like to ...., before ....)
 5. [Ryokoo wa tanoshii desu][Hitori-tabi wa chotto sabishii desu]	[旅行は楽しいです][一人旅はちょっとさびしいです]
  (It is not that ...., but ....)
 6. [Gakusee ga kaiwa o shimasu] (The teacher makes .... two each	[学生が会話をします]
   ....)
 7. [Wasuremasu][Memo o torimasu] (Let's ...., before ....)		[忘れます][メモを取ります]
     

Translate into Japanese.

 1. Please let me do it again.
 2. Could you let me go home a little earlier today?
 3. Come home before it gets dark.
 4. Please let me marry your daughter.
 5. When I get on an airplane, I always feel uneasy.
 6. She bought a black pair of shoes and a red pair each. (counter for a pair of shoes: -soku)

Give the Japanese equivalent.

 1. introduction of culture
 2. mutual understanding
 3. questions and answers
 4. traditional culture
 5. open to the public
 6. invitation letter
 7. no problem, no sweat
 8. be enthusiastic
 9. I agree.
 10. no good prospect
 11. flier
 12. person in charge of PR
 13. panel presentation

© Norio Ota 2011