JP2000 Lecture 32 Exercises


Combine with BA conditional.

 1. [Yasukuarimasen][kaimasen]					[安くありません][買いません]
 2. [Ii shigoto ga arimasu][Toronto ni imasu]			[いい仕事があります][トロントにいます]
 3. [Paatii ni iki-tai desu][itte mo ii desu]			[パーティーに行きたいです][行ってもいいです]
 4. [Wakarimasen][sensee ni kiite kudasai]				[分かりません][先生に聞いて下さい]
 5. [Mainichi renshuu-shimasu][sugu joozu ni narimasu]		[毎日練習します][すぐ上手になります]
 6. [Ima kaerimasu][shuuden ni ma ni au deshoo]			[今帰ります][終電に間に合うでしょう]
 7. [Hon o takusan yomimasu][kaiwa ni mo yaku-dachi-masu]		[本をたくさん読みます][会話にも役立ちます]
 8. [Nihon ni ryuugaku-dekimasu][totemo ureshii desu]		[日本に留学できます][とてもうれしいです]
 9. [Shoogakukin ga moraemasu][daigakuin ni ikimasu]		[奨学金がもらえます][大学に行きます]

Transform the following sentences into the 'obligation' equivalent.

 1. Maiban juu-ji made arubaito o shimasu.				毎晩十時までアルバイトをします。
 2. Maishuu Kanji o ni-juu oboemasu.				毎週漢字を二十覚えます。
  
 3. Itsu made ni shakaigaku no shooronbun o dashimasu ka?		いつまでに社会学の小論文を出しますか。
 4. Moo sugu sotsugyoo na node, sorosoro shigoto o sagashimasu.	もうすぐ卒業なので、そろそろ仕事を探します。
 5. Yooku de yo-nen no ko-su o torimasu ka?				ヨークで四年のコースを取りますか。
 6. Ko no hon wa ashita no asa made ni kaeshimasu.			この本は明日の朝までに返します。
 7. Kyoo no gogo san-ji ni adovaizaa ni aimasu. 			今日の午後三時にアドヴァイザーに会います。
  

Compose 'the more ... the more ...' sentences.

 1. [kyuuryoo][takai][arigatai desu]				[給料][高い][ありがたいです]
 2. [nedan][yasui][tasukarimasu]					[値段][安い][助かります]
 3. [kono dejikame][miru][kai-taku narimasu] 			[このデジカメ][見る][買いたくありません]
  
 4. [ano hito][hanasu][kanjoo-teki ni narimasu]			[あの人][話す][感情的になります]
 5. [bunpoo no setsumee][kiku][konran-shimasu]			[文法の説明][聞く][混乱する]
  
 6. [sumu tokoro][shizuka][ii desu]					[住む所][静か][いいです]
 7. [kono kashu no uta][kiku][sukini narimasu]			[この歌手の歌][聞く][好きになります]

Translate into Japanese.

 1. You did not have to come yesterday.
 2. I have decided not to take economics this term.
 3. I do want to study Japanese, but I do not have time.
 4. I used to play violin when I was young, but now I just listen to records.
 5. I have heard that if I teach English in Japan, I can earn good money.

Give the Japanese equivalent.

 1. sister schools
 2. overall grade average point
 3. once in a life time good experience
 4. unprecedented ['see no other example']
 5. the host university
 6. tuition exemption
 7. test the results of study
 8. the best opportunity
 9. worth trying
 10. neglect study
 11. keep (the amount of) part-time job moderately
 12. troublesome
 13. uncomfortable
 14. make progress in Japanese
 15. can put up for about one year
 16. curfew


Norio Ota 2019