JP2000 Lecture 27 Exercises


Combine the following sentences using ...tari...tari suru.

 1. Shuumatsu wa [hon o yomu][terebi o miru].			週末は[本を読む][テレビを見る]
 2. Kotoshi no natsu wa [arubaito o suru][ryokoo o suru].		今年の夏は[アルバイトをする][旅行する]
 3. Watashi wa [kaimono o suru][eega o miru] no ga suki desu.	私は[買い物をする][映画を見る]のが好きです。
 4. Kodomo-tachi wa [oyogu][tsuri o suru] asonde imasu.		子供たちは[泳ぐ][つりをする]遊んでいます。
 5. Nihon de wa [tomodachi to nomi ni iku][iroiro na tokoro o 	日本では[友だちと飲みに行く][色々な所を見物する]とても楽しかったです。
  kenbutsu suru] totemo tanoshikatta desu.
 6. Rekishi no shiken wa [muzukashii][yasashii] node komarimasu.	歴史の試験は[むずかしい][やさしい]ので困ります。
     

Translate the following into Japanese.

 1. Did you go somewhere during the winter break? No, I did not go anywhere.
 2. Did someone call me? No, no one called.
 3. Did you buy your mother something? No, I didn't buy her anything.
 4. Each one has its strength and weakness.
 5. Each person wishes to find a nice cushy job.

Transform the following into no matter how/WH-ever...

 1. Nihongo wa [benkyoo-suru] joozu ni hanaseru yoo ni narimasen.	日本語は[勉強する]上手に話せるようになりません。
 2. Nenmatsu wa [ikimasu] konde iru kara, taitee uchi ni imasu.	年末は[行きます]こんでいるから、たいてい家にいます
 3. Rabo wa [ikimasu] suite iru kara, totemo benri desu.		ラボは[行きます]すいているから、とても便利です。
 4. Yoru wa zutto benkyoo-shite iru kara, [osoi] denwa-shite	夜はずっと勉強しているから、[おそい]電話して下さい。
  kudasai. 
 5. Shiken ga [muzukashii] ganbatte yatte mimasu.			試験が[むずかしい]がんばって下さい。   

Combine the follwoing into one using made.

 1. Boku ga kaerimasu. Matte ite kudasai.				僕が帰ります。待っていて下さい。
 2. Kochira kara renraku-shimasu. Denwa o kakenaide kudasai.	こちらから連絡します。電話をかけないで下さい。
 3. Daigaku o sotsugyoo-shimasu. Kono mise de baito o shite		大学を卒業します。この店でバイトをしていました。
  imashita.
  
 4. Ii shigoto ga mitsukarimasu. Koko de gaman-shite imasu.		いい仕事が見つかります。ここで我慢しています。
 5. Ane wa Kanada ni kimasu. Honkon de keerishi o shite imashita.	姉はカナダに来ます。香港で計理士をしていました。

Translate the following into Japanese.

 1. Don't you think this test is a little too difficult for students?
 2. This kind of movie is not appropriate for children.
 3. I can never do such a thing.
 4. Japanese is probably one of the most difficult languages for foreigners.
 5. We would like you to do this kind of work.

Transform the following into the plural forms.

 1. okyaku-sama	お客様
  
 2. imooto		妹
 3. kyooju		教授
 4. mina-sama	皆様
 5. kodomo		子供
 6. seeji-ka	政治家
 7. hito		人
 8. oya		親


© Norio Ota 2011