JP2000 Lecture 26 Exercises


Transform the following using Informal Tentative.

 1. Osoku naru kara, sorosoro dekakemashoo.				おそくなるからそろそろ出かけましょう。
 2. Tesuto ga zenbu owatta kara, shuumatsu ni eega de mo mimashoo	テストが全部終わったから、週末に映画でも見ましょうか。
  ka?
 3. Dokoka de oishii mono de mo tabemashoo.				どこかでおいしいものでも食べましょう。
 4. Yuugata kara yuki ga furu soo da kara, sugu kaerimashoo. 	夕方から雪がふるそうだから、すぐ帰りましょう。
 5. Kurasu ga owatte kara, toshokan no itsumo no tokoro de		クラスが終わってから、図書館のいつもの所で会いましょう。
  aimashoo. 
 6. Tomodachi ni kuru yoo ni denwa-shimashoo ka? 			友だちに来るように電話しましょうか。

Transform the following into thinking of ...-ing.

 1. Fuyu-yasumi ni tomodachi to sukii o shimasu. 			冬休みに友だちとスキーをします。
 2. Gogo wa hima na node, kore kara kaimono ni ikimasu. 		午後はひまなので、これから買い物に行きます。
 3. Daigaku o sotsugyoo-shite kara, Nihon de hatarakimasu. 		大学を卒業してから、日本で働きます。
 4. Ima no kuruma wa furukute, yoku koshoo-suru node, atarashii no	今の車は古くて、よく故障するので、新しいのを買います。
  o kaimasu. 
 5. Amari chooshi ga yoku nai node, koogi o saborimasu. 		あまり調子がよくないので、講義をサボります。

Transform the following into be about to .../try to ....

 1. Hitoban de Kanji o zenbu oboemashita. 				一晩で漢字を全部おぼえました。
 2. Tomodachi wa ima uebbu peeji o tsukurimasu. 			友だちは今ウエッブページを作ります。
 3. Senshuu Nihon no shisha ni renraku-shimashita. 			先週日本の支社に連絡しました。
 4. Kuruma o tometa toki, surippu-shimashita. 			車を止めた時、スリップしました。
 5. Daigaku ni hairu gakusee ga takusan imasu. 			大学に入る学生がたくさんいます。

Transform the following into I think that ...

 1. Sono shoosetsu wa omoshiroku arimasen. 				その小説はおもしろくありません。
 2. Nihongo ga joozu da kara, sugu shigoto ga mitsukarimasu. 	日本語が上手だから、すぐ仕事が見つかります。
 3. Yuubin no suto wa arimasen. 					郵便のストはありません。
 4. Tomodachi no ryooshin wa Honkon ni kaerimashita. 		友だちの両親は香港に帰りました。
 5. Ane wa ryoojikan no paatii ni wa ikimasen deshita. 		姉は領事館のパーティーには行きませんでした。

Transform the following using -soo '-looking'

 1. Ano hito wa Doitsu-go ga hanasemasu. 				あの人はドイツ語が話せます。
 2. Kotoshi mo oozee Nihongo o torimasu. 				今年もおおぜい日本語を取ります。
 3. Kono konpyuutaa-geemu wa omoshiroi desu. 			このコンピューターゲームはおもしろいです。
 4. Kono kiji wa joobu desu. 					この生地は丈夫です。
 5. Kyoo wa yuki wa furimasen. 					今日は雪はふりません。

Transform the following using -hajimeru

 1. Gakusee wa yatto Nihongo de hanashimashita. 			学生はやっと日本語で話しました。
 2. Nihongo no gakusee wa denshi-meeru o tsukaimashita. 		日本語の学生は電子メールを使いました。
 3. Kurasu de Nihongo no shinbun o yomimashita. 			クラスで日本語の新聞を読みました。
 4. Kongetsu kara kuruma no geppu o haraimasu. 			今月から車の月賦(げっぷ)を払います。
 5. Daigakusee wa sannen-see gurai kara majime ni benkyoo-shimasu.	大学生は三年生ぐらいからまじめに勉強します。
     

Transform the following using -dasu

 1. Gakusee wa kurasu o saborimashita. 				学生はクラスをサボりました。
 2. Maigo ni natte, kodomo wa nakimashita. 				迷子になって、子供は泣きました。
 3. Yopparatte, tomodachi wa kyuu ni okorimashita. 			酔(よ)っ払(ぱら)って、友だちは急に怒(おこ)りました。
 4. Haha wa chotto futotta node, ima daietto-chuu desu. 		母はちょっと太ったので、今ダイエット中です。
 5. Amari okashikute waratte shimaimashita. 			あまりおかしくて笑ってしまいました。

Transform the following using -te kuru

 1. Sora ga kumorimashita. 						空が曇りました。
 2. Benkyoo ga muzukashiku narimashita. 				勉強がむずかしくなりました。
 3. Kyaku ga atsumarimashita. 					客が集まりました。
 4. Mizuumi ga miemashita. 						湖が見えました。

Add -gozaimasu

 1. Sabishii 	さびしい
 2. Tsurai 		つらい
 3. Kaitai 		買いたい
 4. Yametai 	やめたい
 5. Ureshii 	うれしい


Norio Ota 2011