JP2000 Lecture 25 Exercises


Transform the following using Potential.

 1. Moo Nihongo no shinbun o yomimasu.				もう日本語の新聞を読みます。
 2. Kinoo wa yooji de kimasen deshita.				昨日は用事で来ませんでした。
 3. Rabo de wa ichinichi-juu konpyuutaa o tsukaimasu.		ラボでは一日中コンピューターを使います。
 4. Kanojo wa arerugii de pan ya udon o tabemasen.			彼女はアレルギーでパンやうどんを食べません。
 5. Kono heya de wa shizuka ni shigoto o shimasu.			この部屋では静かに仕事をします。
 6. Kurasu ga owatte kara nan-ji-goro kaerimasu ka?			クラスが終わってから何時ごろ帰りますか。

Transform the following using V/Ate wa ikemasen ka?.

 1. Sukoshi hayame ni modorimasu.					少し早めにもどります。
 2. Shukudai wa kin'yoobi ni dashimasu.				宿題は金曜日に出します。
 3. Oniisan ni shigoto o tanomimasu.				お兄さんに仕事を頼みます。
 4. Sakubun wa mijikai desu.					作文は短いです。
 5. Kaigi wa yo-ji-han goro desu.					会議は四時半ごろです。

Combine using the purposive particle NI.

 1. [Sushi-ya no shujin wa uogashi de sakana o kaimasu][asa hayaku 	[すし屋の主人は魚河岸で魚を買います][朝早く魚河岸に行きます]
   uogashi ni ikimasu]
 2. [Suteki-na resutoran de gohan o tabemasu][dokoka e ikimashoo]	[すてきなレストランでご飯を食べます][どこかへ行きましょう]
 3. [Shuumatsu Itaria-eega o mimashita][tomodachi to issho ni	[週末イタリア映画を見ました][友だちといっしょに行きました]
   ikimashita]   
 4. [Chichi wa chikaku no mise de nomimasu][tokidoki yorimasu]	[父は近くの店で飲みます][時々よります]
 5. [Atarashii uchi o mimasu][raishuu-chuu ni zehi kite kudasai] 	[新しい家を見ます][来週中にぜひ来て下さい]

Give the Japanese equivalent

 1. all night long
 2. in the middle of the exam
 3. go Dutch
 4. buffet style [eat as much as you can]
 5. short of money
 6. within next week

Translate the following into Japanese.

 1. Would it be possible for you to help me out?
 2. I would like to be able to teach foreign languages.
 3. Children should not play here.
 4. Can you hand in the report within this week?

Transform the following into the informal version.

 1. Doko desu ka?						どこですか。
 2. Itsu desu ka?						いつですか。
 3. Eego ga yomemasu ka?					英語が読めますか。
 4. Are wa doo deshoo?					あれはどうでしょう。
 5. Moo nemasu ka?						もう寝ますか。
 6. Kanji no benkyoo wa muzukashii desu ka?			漢字の勉強はむずかしいですか。
 7. Ano hito wa Nihon-jin desu ka?				あの人は日本人ですか。
 8. Wakarimasen ka?						分かりませんか。

© Norio Ota 2011