JP2000 Exercises 23


Transform the following using no/n desu.

 1. Shiken ga aru no ni naze benkyoo-shimasen ka?			試験があるのになぜ勉強しませんか。
 2. Kono setsumee, wakarimasen deshita ka?				この説明、分かりませんでしたか。
 3. Donna konpyuutaa o kaimashita ka?				どんなコンピューターを買いましたか。
 4. Sumimasen, neboo-shite shimaimashita.				すみません、寝坊してしまいました。
 5. Kaoiro ga warui desu ne. Dooka shimashita ka?			顔色が悪いですね。どうかしましたか。

Transform the following into the shorter honorific version.

 1. Otoosan wa itsugoro okaeri ni narimasu ka?			お父さんはいつごろお帰りになりますか。
 2. Sudoo-san wa hoosookyoku ni otsutome ni natte irasshaimasu.	須藤さんは放送局にお勤めになっていらっしゃいます。
 3. Kono zasshi, o-yomi ni natte irasshaimasu ka?.			この雑誌、お読みになっていらっしゃいますか。
 4. Chiba-san, shachoo ga o-yobi ni natte irasshaimasu.		千葉さん、社長がお呼びになっていらっしゃいます。
 5. Hoteru wa dochira ni otomari ni natte irasshaimasu ka?		ホテルはどちらにお泊りになっていらっしゃいますか。

Combine the following using -shi.

 1. Nihongo wa omoshiroi desu. Kurasu ga tanoshii desu. Benkyoo o	日本語はおもしろいです。クラスが楽しいです。勉強を続けます。 
  tsuzukemasu.
  
 2. Tomodachi ga kimasen. Okane ga naku narimashita. Moo		友だちが来ません。お金がなくなりました。もう帰ります。
  kaerimasu. 
 3. Daigakuin ni hairemasen deshita. Shigoto ga arimasen. Komatte	大学院に入れませんでした。仕事がありません。困っています。
  imasu. 
 4. Ano resutoran wa mazui desu. Totemo takai desu. Moo ikimasen.	あのレストランはまずいです。とても高いです。もう行きません。
 5. Ame ga futte imasu. Neboo-shimashita. Kyoo wa kurasu o		雨がふっています。寝坊しました。今日はクラスをサボります。
  saborimasu. 

Give the Japanese equivalent.

 1. size of a room
 2. thickness of paper
 3. length of a bridge
 4. weight of a laptop
 5. pleasure of a trip

Translate the following into Japanese.

 1. How come you are looking so happy? I just met a tall handsome guy.
 2. Do you come home this late every night? No, I had a welcoming party tonight.
 3. Excuse me, I could not hear the question. Could you repeat it again?


© Norio Ota 2011