JP2000 Lecture 22 Exercises


Reply the following questions using -temo.

 1. Yuki ga futtara, dekakemasen ka?				雪がふったら出かけませんか。
 2. Kanojo wa kuru ka doo ka wakarimasen ga, anata wa doo shimasu 	彼女は来るかどうか分かりませんが、あなたはどうしますか。
  ka?
  
 3. Raishuu mo konakute wa ikemasen ka?				来週も来なくてはいけませんか。
 4. Hayame ni shiken o dashite wa ikemasen ka?			早めに試験を出してはいけませんか。
 5. Kono shigoto chotto jishin ga nai n desu ga, doo shimashoo?	この仕事ちょっと自信がないんですが、どうしましょう。

Transform the following to negative request.

 1. Koko ni hairimasen.						ここに入りません。
 2. Shibaraku mimasen.						しばらく見ません。
 3. Toobun kimasen.							当分来ません。
 4. Yoasobi o shimasen.						夜遊びをしません。
 5. Mada tabe-hajimemasen.						まだ食べ始めません。

Transform the following sentences using hazu.

 1. Tomodachi wa moo sugu kimasu.					友だちはもうすぐ来ます。
 2. Shiken wa muzukashiku arimasen.					試験はむずかしくありません。
 3. Chichi wa senshuu no doyoobi made ni Honkon ni tsukimashita.	父は先週の土曜日までに香港に着きました。
 4. Kyoo wa ame ga furu to itte imashita ga, furimasen deshita nee.	今日は雨がふると言っていましたが、ふりませんでしたねえ。
  
 5. Kare wa yoku neboo-suru kara, kitto ma ni aimasen yo.		彼はよく寝坊するから、きっと間に合いませんよ。

Transform the following sentences using soo.

 1. Ii shigoto wa nakanaka arimasen.				いい仕事はなかなかありません。
 2. Karaoke wa suki ja arimasen.					カラオケは好きじゃありません。
 3. Tomodachi wa kongetsu yachin ga haraemasen.			友だちは今月家賃が払えません。
 4. Haha wa Kurisumasu-yasumi ni Souru ni kaerimasu.		母はクリスマス休みにソウルに帰ります。
 5. Tamu-san wa kotoshi wa Nihongo o torimasen.			タムさんは今年は日本語を取りません。

Give the Japanese equivalent.

 1. 100 kg
 2. 250 g
 3. 2 lb
 4. 10 ton
 5. 6 oz

Translate into Japanese.

 1. I was not supposed to come, but I ended up coming.
 2. The meeting was supposed to start at nine, but many people came late.
 3. According to the TV news, as many as two hundred people died in the plane crash.
 4. As she said she would come, there is no reason to suspect that she would not come.
 5. I have heard that he was an exchange student.


© Norio Ota 2011