JP2000 Lecture 21 Exercises


Combine two sentences using te-forms.

 1. Kono hen no apaato wa hiroi. Ookii.				この辺のアパートは広い。大きい。
 2. Tomodachi no neesan wa wakai. Kiree da.				友だちの姉さんは若い。きれいだ。
 3. Kokuban no ji wa chiisai. Mienai.				黒板の字は小さい。見えない。
 4. Koosu ga tsumaranai. Komaru.					コースがつまらない。こまる。
 5. Tenki ga warui. Iyana hi desu nee.				天気が悪い。いやな日ですねえ。

Give possible compound combinations.

 1. -hajimeru	~はじめる
 2. -owaru		~おわる
 3. -sugiru		~すぎる
 4. -garu		~がる
 5. -naosu		~なおす

Transform the following sentences using shika.

 1. Kanji wa sukoshi shitte iru.					漢字は少し知っている。
 2. Rabo ni wa konpyuutaa ga juu-dai aru.				ラボにはコンピューターが十台ある。
 3. Ii tomodachi wa futari iru.					いい友だちは二人いる。
 4. Kotoshi wa Nihongo o totte iru.					今年は日本語をとっている。
 5. Jikan ga nakute, kaimono wa chikaku no mise ni ikimasu.		時間がなくて、買い物は近くの店に行きます。

Reply to the following using -de ii/kekkoo/kamawanai.

 1. Donna hoteru ni shimashoo ka?					どんなホテルにしましょうか。
 2. Ookii no wa arimasen ga.					大きいのはありません。
 3. Shuumatsu no hikooki no kippu wa urikire desu ga.		週末の飛行機の切符は売切れですが。
 4. Shinkansen wa shiteeseki shika arimasen ga.			新幹線(しんかんせん)は指定席(していせき)しかありませんが。
 5. Kyoo wa moo chotto dekimasen ga.				今日はもうちょっとできませんが。
  

Convert the following into informal request.

 1. Sugu kite kudasai.						すぐ来て下さい。
 2. Shukudai oshiete kudasai.					宿題(しゅくだい)教えて下さい。
 3. Amari uchi ni denwa-shinaide kudasai.				あまり家に電話しないで下さい。
 4. Onaka ga suita kara, nanika oishii mono tsukutte kudasai.	おなかがすいたから、何かおいしいもの作って下さい。
 5. Okyaku ga arukara, hayaku kaette kite kudasai ne.		お客があるから、早く帰って来て下さいね。

Give the Japanese equivalent.

 1. two rooms
 2. three houses
 3. many books
 4. little time
 5. reservation


© Norio Ota 2011