AP/JP2000 6.0 Intermediate Modern Standard Japanese
CONVERSATION

TOPIC: Family, friends & profession: Kazoku, tomodachi, shigoto   [Hiragana version]

[Sample Dialogue]
Visitor: ________-sàn wa go-kàzoku wa nàn-nin desu ka?/
Student: Ryòoshin to àni ga futari, ane ga hitòri, sore ni otootò to imootò ga
         hitori-zùtsu imasu. Roku-nin-kyòodai no yon-ban-mè desu.
Visitor: Zùibun kyòodai ga òoi n desu nèe. Tokoròde, ichi-ban ue no onìisan wa
         o-ikutsu gùrai desu ka?/
Student: Tàshika kotoshi de sàn-juu-gò datta to omoimàsu.
Visitor: Mòo kekkon nasàtte imasu ka?/
Student: Èe, kodomo ga futari imàsu. Watashi no ue wa minna kazoku-mochi dèsu.
Visitor: Otooto-san to imooto-san wa màda chiisài n desu ka?/
Student: Otootò wa kookòo-see de, imootò wa Nihòn de iu chuugàku-see desu.
Visitor: Yòku kenka o shimàsu ka?/
Student: Màe wa yòku yatta monò desu ga, kono goro wa amari yaranaku
         narimàshita.
Visitor: Shitsùree desu ga, otòosan wa nàni o shite irasshàru n desu ka?/
Student: Chìchi wa jidoosha-kànkee no gìshi de, GM ni tsutòmete imasu.
Visitor: Onìisan futarì wa?/
Student: Ue no àni wa ginkòo-in de, shita no àni wa kookoo de oshiete imàsu.
Visitor: ________-san wa shòorai dòo suru tsumori dèsu ka?/
Student: Watashi mo kyòoshi ni nari-tài to omòtte imasu.
Visitor: Sòo desu ka?\ Tokorò de, daigaku dè wa ìi tomodachi ga dekimàshita ka?/
Student: Onaji Nihongo no kòosu o tòtte iru gaksee no nàka ni nàka no ìi hito ga
         futari imàsu.
Visitor: Sore wa ìi desu nèe. Yòku issho ni benkyoo-shi-tàri surù n deshoo./
Student: Èe, kaiwa no renshuu tò ka, Kanji no yomì-kaki nado ìtsumo issho ni
         yarimàsu.
Visitor: Tanoshi-sòo desu nèe.

[Useful Expressions]
..... zutsu
tashika ..... datta to omou
..... de iu .....
.....-ta mono da
naka ga ii/warui
.....-tari suru
..... to ka ..... nado

[Vocabulary]
ryòoshin             	"parents
kazoku-mochi         	"to be married [have a family]"
kenka (-suru)        	"quarrel/fight"
kankee               	"relation"
gìshi                	"engineer"
kyòoshi              	"teacher [profession]"
(to) nàka ga ìi/warùi	"to be on good/bad terms (with)"
shin'yuu             	"close friend"

© Norio Ota 2008