AP/JP2000 6.0 Intermediate Modern Standard Japanese
CONVERSATION
TOPIC: Conflict in timetable: Jikanwari no mondai  [Hiragana version]
[Sample Dialogue]
Student: Sensèe, chòtto go-soodan-shi-tai kotò ga àru n desu ga, o-jama-shitè mo
         yoroshìi desu ka?/ 
Teacher: Nàn de shoo ka?\ 
Gakusee: Jitsù wa, jikanwari no mondai nà n desu ga, suiyòobi no sàn-ji kara no
         yomi no kùrasu ga keezài-gaku no kòogi to butsukatte irù n desu. Sore de
         dòo shi-tara ìi ka to omòtte (ukagai ni kìta n desu). 
Sensee:  Sòo desu ka?\ Sore wa komarimàshita nèe. Kèezai no hoo wa mòo kawaru kanoosee
         ga arimasèn ka?/ 
Gakusee: Kòogi desu kara, chòtto mùri da to omoimasu. 
Sensee:  Sòo desu ka?\ Chòtto anàta no jikanwari o mìsete kuremasèn ka?/ 
Gakusee: Hài, dòozo. Kore dèsu. 
Sensee:  Suiyòobi no yò-ji kara rokù-ji màde wa aite irù n desu ne./ 
Gakusee: Hài, sono jikan wa kùrasu ni dèru koto ga dekimàsu. 
Sensee:  Wakarimàshita. Dè wa koo shimashòo. Hoka no gakusee ni kùrasu o yò-ji kara
         ni dekìru ka kiite mìte, mòshi damè nara, anàta ni wa kawari ni shukudai o
         dàsu kotò ni shimashòo. Kikanàkatta tokorò wa tomodachi ni kiite
         fukushuu-shite òite kudasai. Anàta wa Nihòn ni mo itte irù kara, daijòobu
         deshoo. 
Gakusee: Sàa, sore wa dòo ka wakarimasèn ga, isshookènmee yatte mimàsu. Totemo
         tasukarimàshita. Shitsuree-shimàsu. 
Sensee:  Jàa, mata ashita. 

[Useful Expressions]
Sore de, doo shi-tara ii ka to omotte, .....
Sore wa komarimashita nee.
..... kara, chotto muri da to omoimasu
..... koto ga dekiru
De wa koo shimashoo.
Moshi ..... nara .....
..... koto ni suru
..... -te oku
Saa, sore wa doo ka wakarimasen ga, .....
isshookenmee yaru
Tasukarimashita.

[Vocabulary]
jikanwari				"timetable" [study related]
jikanhyoo "timetable" [schedule, work]
jikokuhyoo "timetable" [transportation]       
jama (o suru)                           "(get) in the way"
jitsù wa                                "to tell the truth"
yomi-kaki                               "reading and writing"
kaiwa/kikitori                          "conversation/listening comprehension"
(to) butsukaru/kasanaru                 "conflich/overlap"
keezai-gaku                             "economics"
seejì-gaku                              "political science"
shakài-gaku                             "sociology"
shinrì-gaku                             "psychology"
gengò-gaku                              "linguistics"
kanoosee                                "possibility"
kanoo <> fukànoo (na)                   "possible <> impossible"
(ni) dèru/shusseki-suru                 "attend"
kawari ni                               "in place of/instead of"
shukudai                                "homework"
fukushuu <> yoshuu (-suru)              "review <> prepare"
isshookènmee                            "very hard"
yaru                                    "do things"
tasukàru                                "help" [intr.]

©Norio Ota 2008