AP/JP2000 6.0 Intermediate Modern Standard Japanese
CONVERSATION

TOPIC: Appointment with the teacher: Sensèe no tokorò ni soodan ni iku  [Hiraganaversion]
____________________________________________________________________________________

[Sample Dialogue]
Student: Sensèe, chòtto go-soodan-shi-tai kotò ga aru n desu ga. 
Teacher: Isògu koto desu ka?/ 
Student: Iie, sùgu de nàkute mo kèkkoo desu. 
Teacher: Sòo desu ka.\ Kyòo wa gò-ji made jùgyoo ga aru node, ashita no gògo ni
         de mo mata kìte kuremsasèn ka?/ 
Student: Sumimasèn ga, ashita no gògo wa chòtto tsugoo ga warùi n desu. Gozenchuu
         dè wa ikemasèn ka?/ 
Teacher: Àa, kamaimasèn yo. Gozenchuu mo aite imàsu kara. Nan-ji gòro koraremàsu ka?/ 
Student: Gozenchuu nàra nàn-ji de mo kèkkoo desu. 
Teacher: Jàa, juu-ji-han gòro wa dòo desu ka?/ 
Student: Hài, sore dè wa juu-ji-hàn ni sensèe no o-heya ni ukagaimàsu node,
         yoroshiku onegai itashimàsu. 
Teacher: Jàa, mata ashita. 
Student: Shitsùree-shimasu. 
_____________________________________________________________________________________

[Useful Expressions]
chòtto ..... tai kotò ga àru n desu ga
..... de nàkute mo kèkkoo desu
..... de mo .....
..... -te kuremasèn ka?
..... -te wa ikemasèn ka?
..... nàra ..... dè mo kèkkoo desu
yoroshiku onegai itashimàsu
_____________________________________________________________________________________
[Vocabulary]
apòintomento (o toru)                   "appointment"

(to/ni) soodan (-suru)                  "consultation/discussion"

isògu "hurry"

jùgyoo                           "lecture/class"

tsugoo (ga ìi/warùi)                    "convenience"

aku <> tsumàru/fusagaru                 "available <> booked"

ukagau                                  "to visit" [humble]

ofisu-àwaa                              "office hour"

yoroshiku onegai itashimàsu "Thank you in advance."

heya no bangòo                          "room number"

isogi no shigoto                        "urgent business"

kaigi-chuu                              "be in conference"

(ni/to) renraku-suru                    "to contact"

(ni) okureru <> ma ni àu                "be late <> be in time (for)"
_____________________________________________________________________________________
© Norio Ota 2008