Japanese Studies Program @ York University

JP1000 Lecture 9


Vn + MASHOO KA?: "Shall I do (for you/us)?"

   Watashi ga ikimashoo ka?  "Shall I go?"		私が行きましょうか。
   Ee, itte kudasai/onegaishimasu. ええ、行って下さい。/ ええ、おねがいします。
   Iie, kekkoo desu. いいえ、けっこうです。

   Nan-ji ni kimashoo ka?  "What time shall I come?" 何時に来ましょうか。
   Hachi-ji-han ni kite kudasai. 八時半に来て下さい。

Regular honorific: o + Vn + ni narimasu

   Kono shinbun o o-yomi ni narimasu ka?		この新聞をお読みになりますか。
   Nihongo o o-hanashi ni narimasu ka? 日本語をお話しになりますか。
   Nani o o-nomi ni narimasu ka? 何をお飲みになりますか。

Particles: MADE 'until' vs. MADE NI 'by'

   San-ji made hon o yomimashita.			三時まで本を読みました。
   Go-ji made ni kaerimasu. 五時までに帰ります。

KARA/MADE + DESU

   Kurasu wa ku-ji kara desu.				クラスは九時からです。
   Ginkoo wa yo-ji-han made desu. 銀行は四時半までです。

TE-form

Verbs

[3 major groups]

1. Strong (conjugation) verbs / Consonant (stem) ending verbs:
        hanasu/yomu/kaku/ka(w)u/wakaru/magaru/matsu ...
             
             |    a     nai [negative]   
             |    i     masu [masu form]
    kak      |    u [dictionary form]
             |    e     ba [conditional]
             |    o     o [tentative]

2.  Weak (conjugation) verbs/ Vowel (stem) ending verbs:
         taberu/iru/miru/tomeru/akeru ...
             
             
             |           nai [negative]
             |           masu [masu form]
    tabe     |    ru [dictionary form]
             |    re     ba [conditional]
             |    ro [imperative]

3.  Irregular (conjugation) verbs: kuru/suru/aru/(iku)

    ko       |           nai          shi      |    nai
    ki       |           masu                  |    masu
    ku       |           ru           su       |    ru
             |    re     ba                    |    re    ba
    ko       |    i                   shi      |    ro
                    polite pres.    plain pres.     TE-form
    Strong verb     kak-i-masu      kak-u           kai-te
    Weak verb       tabe-masu       tabe-ru         tabe-te
    Irregular verb  ki-masu         ku-ru           ki-te

Formation of TE-form

    Strong verbs:

           Vstem                        
                  -k          -ite        kaite    [kaku]
                  -g          -ide        oyoide   [oyogu]

                  -w          -tte        katte    [ka(w)u]
                  -r                      wakatte  [wakaru]              
                  -t                      matte    [matsu]{tu=tsu}

                  -m          -nde        yonde    [yomu]
                  -n                      shinde   [shinu]                
                  -b                      tonde    [tobu]

                  -s          -shite      oshite   [osu]  {si=shi}

    Weak verbs:            
            Vstem-te                       oboete   [oboeru]
                                          ite      [iru]
                                          misete   [miseru]
                                          tomete   [tomeru]

    Irregular verbs:                      kite     [kuru]
                                          shite    [suru]
                                          atte     [aru]
                                          itte     [iku]

Functions of TE-form

1. S1 -te, S2 : 'S1 and S2'

   Daigaku ni itte, benkyoo o shimashita. 大学に行って、勉強をしました。
   Gohan o tabete, terebi o mimashita. ごはんを食べて、テレビを見ました。

2. Vte + imasu [iru]:

 A) Durative action verbs: Progressive aspect 'BE ~ING'

   Zasshi o yonde imasu. 雑誌を読んでいます。
   Nihongo o hanashite imasu. 日本語を話しています。

 B) Momentary action verbs: Resultative aspect 'HAVE BEEN --'

   Tomodachi wa moo kite imasu. 友だちはもう来ています。
   Chichi wa Tookyoo ni itte imasu. 父は東京に行っています。

 [N.B.] kite/itte/kaette + imasu: not progressive but resultative
        "He is coming." = Kimasu.

        shiru/shirimasu 'to know'
        affirmative:   shitte imasu   "I know."
        negative   :   shirimasen     "I don't know." (*shitte imasen)
    More examples:
      Ima terebi o mite imasu.				今テレビを見ています。
      Tomodachi wa Nihongo de hanashite imasu. 友だちは日本語で話しています。
      Doko de hataraite imasu ka? どこで働いていますか。
      Chichi wa chiisai kaisha ni tsutomete imasu. 父は小さい会社につとめています。
      Kodomo wa moo kaette imasu. 子供はもう帰っています。
      Okyaku-san wa mada kite imasen. お客さんはまだ来ていません。
      Akanboo wa nete imasu. あかんぼうはねています。
3. Vte + kudasai
           
   Sukoshi oshiete kudasai.				少し教えて下さい。                                                                     
   Doozo motto nonde kudasai.  			どうぞもっと飲んで下さい。
   Moo ichido itte kudasai.				もう一度言って下さい。
   Sono jisho o misete kudasai.			そのじしょを見せて下さい。


Hints & Suggestions:

Te-forms are used in various ways in Japanese. Please become accustomed to the pronunciation of them.
The rules are helpful, when you are not sure. Some linguists identify te-forms with gerundive forms in English,
but that often leads to more confusion, so 'te-form' is used in this course.


Norio Ota 2021