Japanese Studies Program @ York University

JP1000 Lecture 20


[Sentence] + Abstract Noun + Copula

TSUMORI: intention 'intend to' つもり

 (Watashi wa) rainen Nihon e iku tsumori desu.				(私は)来年日本へ行くつもりです。
  Ano hito wa nani o suru tsumori deshoo ka? あの人は何をするつもりでしょうか。
  Kyoo wa konai tsumori deshita ga, shigoto ga hayaku owatta node  今日は来ないつもりでしたが、仕事が早く終わったので、来ました。
  kimashita.
  Terebi o miru tsumori de wa nakatta keredo, mite shimaimashita. テレビを見るつもりではなかったけれど、見てしまいました。

HAZU: conjecture 'be supposed to', 'must' はず

  Moo sugu basu ga kuru hazu desu.					もうすぐバスが来るはずです。
  Haha wa byooki de uchi ni iru hazu desu. 母は病気で家にいるはずです。
  Sensee wa mada kono koto o shiranai hazu desu. 先生はまだこのことを知らないはずです。
  Yoku oshiete ageta kara, tomodachi wa wakatta hazu desu. よく教えてあげたから、友だちは分かったはずです。
  Kono shigoto o shite shimau hazu deshita ga, dekimasen deshita. この仕事をしてしまうはずでしたが、できませんでした。

SOO1: hearsay 'I have heard', 'They say' そう

  Ano gakusee wa spiichi kontesuto ni deru soo desu.			あの学生はスピーチコンテストに出るそうです。
  Konban kara yuki ga furu soo desu. 今晩から雪がふるそうです。
  Nihongo no shiken wa amari muzukashiku nai soo desu. 日本語の試験はあまりむずかしくないそうです。
  Mochida-san wa senshuu kuni e kaetta soo desu. 持田さんは先週国へ帰ったそうです。
  Sono eega wa zenzen omoshiroku nakatta soo desu. その映画はぜんぜんおもしろくなかったそうです。

SOO2: appearance 'It seems', 'It appears' (N.B. Vn/Ast/AN + soo) そう

  Kyoo wa ame ga furi-soo desu ne.					今日は雨がふりそうですね。
  Ano hito wa takusan tabe-soo desu. あの人はたくさん食べそうです。
  Kanji no benkyoo wa omoshiro-soo desu. 漢字のべんきょうはおもしろそうです。
  Obaasan wa zuibun genki-soo desu ne. おばあさんはずいぶん元気そうです。

KOTO: experience 'have -ed' こと 

  Nihongo o benkyoo-shita koto ga arimasu.				日本語を勉強したことがありますか。
  Kodomo no toki ni Doitsu ni itta koto ga arimasu. 子どもの時にドイツに行ったことがあります。
  Kono Kanji wa mita koto ga arimasen. この漢字は見たことがありません。

TE-form:

[Manner]
  Daigaku made aruite kimashita. 大学まで歩いて来ました。
  Maiasa basu ni notte ikimasu. 毎朝バスに乗って行きます。
  Isoide uchi ni kaerimashita. いそいで家に帰りました。
  Ki o tsukete kuruma o unten-shimasu. 気をつけて車を運転します。
  Kurasu ni okurete kimashita. クラスにおくれて来ました。
  Shukudai o wasurete kimashita.[Errand] しゅくだいをわすれて来ました。
  Sugu ginkoo e itte kimasu. すぐ銀行へ行って来ます。
  Ima pan o katte kimasu. 今パンを買って来ます。
  Omiyage o katte ikimasu. おみやげを買って行きます。
  Mise ni yotte kaerimashita. 店によって帰りました。
  Doko ka de hirugohan o tabete ikimashoo. どこかで昼ご飯を食べて行きましょう。
     
(cf.)JPN:       and COME          Soto de tabete kimasu. 外で食べて来ます。

     ENG: GO and                  I will go out and eat.

Comparative involving sentence modifier

[Comparative]

  Kanji wa kaku yori yomu hoo ga yasashii. 漢字は書くより読むほうがやさしい。
  Watashi ga iku yori anata ga iku hoo ga ii to omoimasu. 私が行くよりあなたが行くほうがいいと思います。
  Kuruma de iku yori chikatetsu de iku hoo ga hayai deshoo. 車で行くより地下鉄で行くほうがはやいでしょう。
  Takai fune o kau yori uchi o kau hoo ga ii desu yo. 高い船を買うより家を買うほうがいいですよ。

[Recommendation] 'had better'

  Amari takusan nomanai hoo ga ii desu yo. あまりたくさん飲まないほうがいいですよ。
  Motto Nihongo o benkyoo-shita hoo ga ii desu yo. もっと日本語を勉強したほうがいいですよ。
  Wakai toki takusan hon o yonda hoo ga ii to omoimasu. 若い時たくさん本を読んだほうがいいと思います。

Adversative Connectives:

BUT

1. S1 GA S2
  Kyoo wa yasumi desu ga, doko e mo ikimasen.				今日は休みですが、どこへも行きません。
  Sono eega o mimashita ga, amari omoshiroku arimasen deshita.		そのアニメを見ましたが、あまりおもしろくありませんでした。
2. S1 KE(RE)DO S2
  Kuruma o katta keredo, amari norimasen.				車を買ったけれど、あまり乗りません。
  Sono mise no sushi o tabemashita keredo, oishiku arimasen deshita.	その店のすしを食べましたけれど、おいしくありませんでした。
  Takai jisho o katta keredo, amari tsukaimasen deshita.		高い辞書を買ったけれど、あまり使いませんでした。
  Kodomo da kedo, iroiro yoku shitte imasu.				子どもだけど、色々よく知っています。

ALTHOUGH/EVEN THOUGH

1. S1 -TE MO S2
  Kanji wa benkyoo-shite mo sugu wasuremasu.				漢字は勉強してもすぐわすれます。
  Takaku-te mo katte kudasai.						高くても買って下さい。
2. S1 NO NI S2
  Shiken ga aru no ni, benkyoo-shimasen.				試験があるのに、勉強しません。
  Sonna ni tabenai no ni, futorimasu.					そんなに食べないのに、ふとります。

Approximate numbers

  ichi-ni-hon 一、二本/-kai 一、二かい/-mai 一、二まい/-satsu 一、二さつ ....
  ni-san-nin 二、三人/-bai 二、三ばい/-dai 二、三だい/-nichi 二、三日 ....
  san-shi-hon 三、四本/-hai 三、四はい
  san-yon-satsu 三、四さつ/-mai 三、四まい/-kai 三、四かい
  san-yo-nin 三、四人/-nen 三、四年
  shi-go- 四、五-....
  go-roku- 五、六- ....

Counters: Measurement

  mm      miri(meetoru)		ミリ(メートル)
  cm      senchi(meetoru) センチ(メートル)
  m       meetoru メートル
  km      kiro(meetoru) キロ(メートル)
  in      inchi インチ
  ft      fiito フィート
  ml      mairu マイル
  l       rittoru リットル
  gal     garon ガロン
     
  gm      guramu グラム
  kgm     kiro(guramu) キロ(グラム)
  oz      onsu オンス
  lb      pondo ポンド

Idiomatic expressions

 {meal}         Itadakimasu.						いただきます。
                Gochisoo-sama (deshita). ごちそうさま(でした)。
                Osomatsu-sama (deshita). おそまつさま(でした)。

 {leaving}      Itte kimasu./Itte mairimasu. 行って来ます。/行ってまいります。
                Itte (i)rasshai. 行って(い)らっしゃい。
                Chotto itte kimasu. ちょっと行って来ます。
                Doozo go-yukkuri. どうぞごゆっくり。

 {returning}
                Tada-ima. ただいま。
                Okaeri nasai. お帰りなさい。

 {waiting}      Omachidoo-sama./Omatase shimashita. お待ちどうさま。/お待たせしました。
                Doo itashimashite. どういたしまして。

Car-related vocabulary

  gasorin 			ガソリン
  shuuri-ya        しゅうり屋
  iru     オイル
  taiya       タイヤ
  heddo-rnpu     ヘッドランプ
  bnpaa               バンパー
  fendaa               フェンダー
  tornku              トランク
  wipaa               ワイパー
  undoo               ウインドウ
  batterii        バッテリー
  njin      エンジン
  kurtchi        クラッチ
  bureki              ブレーキ
  kyaburtaa           キャブレター
  ootomachkku         オートマチック
  rajitaa        ラジエター
  gya                 ギヤ
  hitaa               ヒーター
  eakon      エアコン
  handoru              ハンドル
  kuseru              アクセル
  shito               シート
  supa スペア
  zenrin-kdoo         前りんくどう
  yonrin-kdoo         四りんくどう
  serufu-sabisu  セルフサービス
  gasorin-sutndo ガソリンスタンド

  gasorin o ireru ガソリンを入れる
  man-tan ni suru まんタンにする
  panku-suru パンクする
  koshoo-suru こしょうする
  shuri-suru しゅうりする
  iru o torikaeru オイルをとりかえる
  taiya ni kuki o ireru タイヤにくうきを入れる

Self: by/for oneself

  hitri de:   Kyoo wa hitori de kimashita.				今日は一人で来ました。
  jibun de:    Itsumo jibun de benkyoo-shimasu. いつも自分で勉強します。

Norio Ota 2021