Japanese Studies Program @ York University

JP1000 Lecture 18


Complementizer TO: Quotative "S", that S

      wa {STATEMENT} to | iu 		言う 	'say'
| kotaeru 答える 'reply/answer'
| kiku 聞く 'hear'
| kaku 書く 'write'
| shiraseru 知らせる 'let one know'
| tsutaeru 伝える 'inform'
| omou 思う 'think'
| shinjiru 信じる 'believe'
 1. Direct vs. Indirect Quotation
 2. Mizuta-san wa ashita wa konai to iimashita.  [indirect]			水田さんはあしたは来ないと言いました。
  Tomodachi wa "Hai, wakarimashita" to kotaemashita.[direct]		友だちは「はい、分かりました」と答えました。
  Tomodachi wa wakatta to kotaemashita.[indirect] 			友だちは分かったと答えました。
  Watashi wa Suzuki-san ni "Itsu kaerimasu ka" to kikimashita.[direct] 	私はすずきさんに「いつ帰りますか」と聞きました。
  Watashi wa Suzuki-san ni itsu kaeru ka kikimashita.[indirect]		私はすずきさんにいつ帰るか聞きました。
  
  [N.B.] The distinction between direct and indirect quotations is not very clear-cut in many cases.

                           ┓          
    Quotation mark:   horizontal   「    」         vertical


                           ┗              
 3. Complementizer: that S
 4. Haha wa ani ga kaette kuru to shinjite imasu. 				母は兄が帰って来ると信じています。
  (Watashi wa) raishuu kara daigaku ga yasumi da to kikimashita. (私は)来週から大学が休みだと聞きました。
 5. 'NAME' to iu NOUN
 6. 'Matsui' to iu sensee 							「まつい」という先生
  'Kyooto' to iu resutoran 						「京都」というレストラン
  'Yooku-Daigaku' to iu daigaku 						「ヨーク大学」という大学
  'Ran' to iu eega							「らん」という映画
  
 7. Informal version of the Quotative TO: -tte
 8. Sugu kuru-tte itte-ta (wa). 						すぐ来るって言ってた(わ)。
  Nihongo wa muzukashii-tte kiita yo.  					日本語はむずかしいって聞いたよ。

Embedded questions

 1. WH-Questions
 2. Otoosan ga itsu kaeru ka wakarimasu ka. 				お父さんがいつ帰るか分かりますか。
  Kyoo dare ga kuru ka shirimasen. 					今日だれが来るか知りません。
  Mise de nani o katta ka kikimashita. 					みせで何をかったか聞きました。
  Donna
  zasshi o yonde iru ka oshiete kudasai. どんな雑誌を読んでいるか教えて下さい。
   
 3. YES-NO questions
 4. Nihon e | iku ka ikanai ka | kiite kudasai.                		日本へ行くか行かないか聞いて下さい。
      | iku ka doo ka    | 						日本へ行くかどうか聞いて下さい。
  Kuruma wa | kau ka kawanai ka | mada wakarimasen.                    車は買うか買わないかまだ分かりません。
       | kau ka doo ka     |						車は買うかどうかまだ分かりません。

Imperatives (conjugation)

 1. Strong Verbs: Vst-e  yom-e 読め/kak-e 書け/mat-e 待て/kaer-e 帰れ/hanas-e 話せ/oyog-e およげ
 2. Weak Verbs:  Vst-ro tabe-ro 食べろ/ki-ro 着ろ/mi-ro 見ろ/misero 見せろ/shirase-ro 知らせろ
 3. Irregular Verbs:   shi-ro しろ/ko-i 来い/ik-e 行け
        [N.B.] The above informal imperative forms are used sentence-finally only by men.
                   They also appear in quotative embedded sentences.

Command (speech act)

     [Imperative]   M    Akero. あけろ。/Kae. 買え。/Mate. 待て。
     [TE-form]      F    Kite. 来て。/Kashite. かして。/Wakatte. 分かって。
     [O+Vn]         F    O-tabe. お食べ。/O-agari. おあがり。/O-nomi. お飲み。
     [Vn+nasai]     N    Hairi-nasai. 入りなさい。/Yomi-nasai. 読みなさい。/Ki-nasai. 来なさい。

Request (speech act)

     [-te NE]       N    Kashite ne. かしてね。/Matte ne. 待ってね。/Mite ne. 見てね。
     [O+Vn ni natte]F    O-kaki ni natte. お書きになって。/O-yasumi ni natte. お休みになって。/O-machi ni natte. お待ちになって。
     [-te kudasai]  N    Misete kudasai. 見せて下さい。/Keshite kudasai. かして下さい。/Hajimete kudasai. はじめて下さい。
     [O+Vn kudasai] N    O-kaki kudasai. お書き下さい。/O-tsukai kudasai. おつかい下さい。/O-tori kudasai. おとり下さい。
     [O+Vn ni natte kudasai]
                    N    O-yomi ni natte kudasai. お読みになって下さい。/O-hanashi ni natte kudasai. お話になって下さい。
     [kudasai mase] F    Kaite kudasai mase. 書いて下さいませ。/O-shirase kudasai mase. お知らせ下さいませ。/
                         O-hanashi ni natte kudasai mase. お話になって下さいませ。
     [kure masen ka]M    Kite kuremasen ka. 来てくれませんか。/Kaite kuremasen ka. 書いてくれませんか。
     [kudasaimasen ka]   
                    N    Matte kudasaimasen ka. 待って下さいませんか。/O-tsukuri kudasaimasen ka. お作り下さいませんか。

MADA & MOO

     MADA + NEG:  'not yet'        Kono hon wa mada yonde imasen.		この本はまだ読んでいません。
          + AFM:  'still'          Chichi wa mada shinbun o yonde imasu. 父はまだ新聞を読んでいます。
     MOO  + NEG:  'not any more'   Nihongo wa moo benkyoo-shimasen. 日本語はもう勉強しません。
          + AFM:  'already'        Kanji wa moo oboemashita. 漢字はもうおぼえました。

Derivatives of MIRU & KIKU

     mieru:  intransitive   'is visible'
             Fujisan ga miemasu yo. 富士山(ふじさん)が見えますよ。
             Hikooki wa miemasen nee. ひこうきは見えませんねえ。
             Kondo wa itsu o-mie ni narimasu ka. [honorific] こんどはいつお見えになりますか。

     kikoeru:intransitive 'is audible'
             Haha no koe ga kikoeru. 母の声が聞こえる。
             Nihon no uta ga kikoeru. 日本の歌が聞こえる。

Negative request: -naku

     Doozo     |   o-kamai   |    naku.					どうぞおかまいなく。
               |   go-enryo  |     どうぞごえんりょなく。
               |   go-shinpai |     どうぞご心配なく。
               |   o-wasure  | どうぞおわすれなく。

Norio Ota 2022