Japanese Studies Program @ York University

JP1000 Lecture 15


Casual (Informal) negative

[strong verb]       Vst + a + nai/nakatta
                    yom 読まない/読まなかった
                    kak 書かない/書かなかった
                    wakar 分からない/分からなかった
                    hanas 話さない/話さなかった
                    kaw 買わない/買わなかった
                    yob よばない/よばなかった

[weak verb]         Vst + nai/nakatta
                    tabe 食べない/食べなかった
                    i いない/いなかった
                    oshie 教えない/教えなかった
                    mise 見せない/見せなかった

[irreg. verb]
                    aru         -- nai/nakatta ない/なかった
                    kuru        -- ko-nai/nakatta 来ない/来なかった
                    suru        -- shi-nai/nakatta しない/しなかった

Comparatives

 1. X wa Y yori (mo) _____ "X is more _____ than Y"
 2. Chuugokugo wa Nihongo yori yasashii.					中国語は日本語よりやさしい。
  Ano hito wa watashi yori Nihongo ga joozu desu.  			あの人は私より日本語が上手です。                                           
  
 3. Y yori (mo) X no hoo ga _____  "Than Y, X is more _____ "
 4. Yooku-Daigaku yori Toronto-Daigaku no hoo ga ookii desu.		ヨーク大学よりトロント大学のほうが大きいです。
  Kono eega yori sono eega no hoo ga omoshiroi desu.			この映画よりその映画のほうがおもしろいです。
 5. X to Y (to) de wa X no hoo ga _____ "Between X and Y, X is more _____ "
 6. Sushi to tempura de wa sushi no hoo ga suki desu.			すしとてんぷらではすしのほうが好きです。
  Kanada to Amerika de wa Kanada no hoo ga ookii desu.			カナダとアメリカではカナダのほうが大きいです。
   
 7. X to Y (to) de (wa) dochira (no hoo) ga _____ desu ka. "Between X and Y, which is more _____ ?"
 8. Kono hon to sono hon to de wa dochira no hoo ga omoshiroi desu ka.	この本とその本とではどちらのほうがおもしろいですか。
  Sono heya to ano heya de wa dochira no hoo ga shizuka desu ka.		そのへやとあのへやではどちらのほうがしずかですか。
   
 9. Y wa X hodo _____ nai "Y is not as _____ as X"       (cf.) Y wa X yori _____ nai
 10. Kyoo wa kinoo hodo samuku arimasen nee.					今日は昨日ほど寒くありません。
  Watashi no kukkii wa anata no hodo oishiku arimasen.			私のクッキーはあなたのほどおいしくありません。
  

Superlatives

 1. X to Y to Z (to/no naka/no uchi) de (wa) X ga ichiban _____ desu. "Among X, Y,and Z, X is the most _____ "
 2. Toyota to Nissan to Honda no naka de wa Toyota ga ichiban ii deshoo. 	トヨタとニッサンとホンダの中ではトヨタが一番いいでしょう。
  Kono kamera no naka de wa Nikon ga ichiban takai desu. 			このカメラの中ではニコンが一番高いです。
 3. X to Y to Z (to/no naka/no uchi) de (wa) dore/dono N ga ichiban _____ desu ka. "Among X, Y, and Z which is the most _____ ?"
 4. Sakana to tori to niku de wa dore ga ichiban suki desu ka. 		魚ととりと肉ではどれが一番好きですか。
  Kono naka de wa dono gakusee ga ichiban dekimasu ka.  		この中ではどの学生が一番できますか。

Interrogative words + (particle) de mo 'any ' 'no matter '

     Nan de mo tabemasu.               'anything'			  でも食べます。
     Itsu de mo kite kudasai.          'anytime'   いつでも来て下さい。
     Doko e de mo ikimasu.             'anywhere'   どこへでも行きます。
     Nan-ji kara de mo kamaimasen.     'any time'   何時でもかまいません。

Particle TO

 1. 'with'
 2. Kesa watashi wa tomodachi to daigaku ni kimashita. 			今朝私は友だち大学に来ました。
  Itsumo ane to issho ni benkyoo-shimasu.					いつも姉一しょに勉強します。
 3. certain verbs require TO
 4. Kanada-jin to kekkon-suru. 						カナダ人けっこんする。
  Ishikawa san to au. [cf. ni au] 					石川さん会う。
  Chichi to hanasu. 							話す。
  Kore wa sore to onaji da/chigau.					これはそれ同じだ/ちがう。
  

Manner adverbials

 1. TE-form
 2. isoide kaeru 								いそいで帰る
  hashitte kuru								はしって来る
 3. Adjective KU-form
 4. hayaku hanasu 								はやく話す
  yasuku kau								安く買う
 5. Noun + NI
 6. joozu ni hanasu 							上手に話す
  kiree ni kaku 								きれいに書く
  issho ni asobu								一しょにあそぶ
 7. Adverb
 8. soo suru 								そうする
  yukkuri hanasu 								ゆっくり話す
  chanto suwaru								ちゃんとすわる
  

Hoka 'other/another' [cf. betsu 'separate']

 1. hoka no N
 2. Hoka no hi ni kite kudasai. 						外の日に来て下さい。
  Hoka no ginkoo e ikimashoo.						外の銀行へ行きましょう。
 3. N no hoka ni 'other than N'      
 4. Anata no hoka ni dare ga ikimasu ka. 					あなたの外にだれが来ますか。
  Nihongo no hoka ni keezai mo benkyoo shite imasu.			日本語の外にけいざいも勉強しています。
  

Physical state

     onaka ga suku                 'become hungry'			  おなかがすく
     onaka ga ippai da/ni naru     'become full'   おなかがいっぱいだ/になる
     nodo ga kawaku                'become thirsty'   のどがかわく
     nemuku naru                   'become sleepy'   ねむくなる
     tsukareru                     'become tired'   つかれる

Norio Ota 2021