AP/JP1000 6.0 Interactive Exercises 9


I. Transform the following according to the instruction.

1. Chotto shigoto o tetsudaimasu.

? "Shall I .... for you?"

2. Taitee nan-ji goro kaerimasu ka?

? [polite]
3. Konban wa toshokan ni ikimasu. Kanji o benkyoo-shimasu.
. [combine into one]
4. Asa wa nan-ji goro made ni daigaku ni kimasu ka?
. "9:30 a.m." [answer]
5. Nihongo no koogi wa nan-ji kara nan-ji made desu ka?
. "from 11:30 to 12:30" [answer]
6. Kono rappu-toppu wa nedan mo yasui desu. Supiido mo hayai desu.
. [combine into one]
7. Kodomo wa yoku nemurimasu.
. [be ~ing]
8. Kurasu wa mada 'yet' hajimarimasen.
. [has not ~ed]
9. Sukoshi okane o kashimasu.
. [Please .....]
10.Yoku konpyuutaa o tsukaimasu ka?
? [polite]

II. What would you say when:

1. you volunteer to cook dinner because you are free this evening ?
?
2. someone offers to help you out?
Sumimasen, .
3. you want to buy one, but you don't have money this month?
.
4. you ask someone to have dinner and (go to) see a movie with you on the way home?
?
5. someone asks you how long you have been studying Japanese?
. "only six months"
6. you want to say that you are working from Monday to Friday every week?
.

III. Insert the most appropriate particles.
1. Mainichi gozenchuu
arubaito shite,
juu-ichi-ji-han
kurasu ikimasu.
2. Kyoo
gogo essee kaite,
yo-ji-han
dashite,
yoru
toshokan benkyoo-shimasu.
3. Kyonen daigaku dete,
ima Toronto
ookii ginkoo hataraite imasu.
4. Shuumatsu
kono hookokusho
dashitai n desu ,
hoka
shigoto
arimasu , dekimasnen.

IV. Give the Japanese equivalent.

1. My car is in a very good condition and does not break down at all.

.
2. I will make up to you sometime.
.
3. In the Japanese course, there are both lectures and tutorial classes.
.
4. What time are you going home today?
?

5. I work on Saturday and Sunday too.
.
6. I am free today, so it's alright.
.
7. This digital camera 'dejikame' is cheap in price and new in design. [lit.]
.
8. I am doing three part-time jobs, so I am very busy.
.


© Norio Ota 2008