AP/JP1000 6.0 Interactive Exercises 8


I. Answer the following questions based on the given information.

1. Sumimasen ga, ima nan-ji desu ka?
. '9:20 a.m.' [ignore a.m.]
2. Anata no tanjoobi wa itsu desu ka?
. 'July 5'
3. Nihongo no koogi 'lecture' wa nan-yoobi no nan-ji kara desu ka?
. '11:30 on Tuesday'
4. Nihongo no enshuu 'tutorial' no kurasu wa itsu arimasu ka?
. 'on Monday, Wednesday and Friday'
5. Nihongo no kurasu wa is-shuukan zenbu de nan-jikan arimasu ka.
. 'four hours'
6. Uchi kara daigaku made nan de kimasu ka? Dono gurai kakarimasu ka?
. 'by subway and bus, and about one hour and a half'
7. Taitee nan-ji goro daigaku ni kimasu ka? Uchi ni wa nan-ji goro kaerimasu ka?
. 'come around 11:00 a.m., and go home around 6:30 p.m.' [ignore a.m. and p.m.]
8. Toronto kara Honkon made hikooki de dono gurai kakarimasu ka?
. 'around 14 hours'
9. Natsu-yasumi wa dono gurai arimasu ka?
. 'about four months'
10.Moo Toronto ni wa dono gurai imasu ka?
. 'about three and a half years'

II. What would you say when:

1. you are surprised to hear it takes a long time to get somewhere?
ka .
2. someone is having an easy time? (use raku )
nee .
3. you ask someone if s/he will be able to make it to the class?
ka?
4. you have found out that you are a little younger than someone?
ne.
5. you want to say that you also have two one-hour computer labs other than that?
.
6. you tell someone that only Wednesday would be fine (for him/her to come)?
.

III. Insert the most appropriate particles.

1. Nihon
daigaku wa
fuyu-yasumi
taitee dono arimasu ka?
2. Oosutoraria
Hawai
hikooki
nan-jikan kakarimashita ka?
3. Uchi
koko wa
basu
shiden 'street car' yon-jup-pun chotto kakarimasu.
4. Suiyoobi
ku-ji kimasu ga,
Kin'yoobi
onaji jikan kimashoo ka?

IV. Give the Japanese equivalent.

1. 6 months

2. 9:30

3. Thursday

4. 4 years

5. 20 minutes

6. 8 hours

7. via London

8. direct flight

9. April 3, 1999

10.one week


© Norio Ota 2008