AP/JP1000 6.0 Interactive Exercises 7


I. Transform the following according to the instructions.

1. Watashi no kuruma de ikimasu.
. [Let's ...]
2. Chikatetsu no eki wa doko desu ka?
? [I wonder ...]
3. Koohii demo doo desu ka?
? [more polite]
4. Watashi mo ashita kimasu.
. [more polite]
5. Itsu Nihon e ikimasu ka?
? [more polite]
6. Chotto kono kotoba no imi o oshiete kudasai.
? [Won't you please ...?]
7. Watashi wa rainen Yooroppa e ikimasu.
. [I want to ...]

II. Respond to the following.

1. Onaka ga sukimashita nee. Dokoka de ohiru demo tabemashoo.
Ee, . 'let's'
2. Dochira made? [cab driver]
. 'as far as Tokyo Station(, please)'
3. Shiken, ganbatte kudasi.
Hai, .
4. Shuumatsu shokuji demo shimasen ka?
Ee, .
5. Sumimasen, Nihon-ryoori wa amari tabetaku arimasen ga.
Dewa, ? 'what about Chinese?'

III. Insert the most appropriate particles.

1. A, mukoo
takushii kimasu yo.
Are norimashoo.
2. Akasaka ni-choome
koosaten
kado tomete kudasai.
3. Boku
atarashii kuruma
Naiagara doraibu-shimasen ka?
4. Konshuu
Edomonton
kaigi
demasu ,
Toronto wa imasen.
5. Sumimasen ,
kono Kanji
kono kami kaite kudasaimasen ka?
6. Kono Nihongo
jisho ,
doko kaimashita ka?
Watashi
kaitai n desu , takakatta desu ka?

IV. Give the Japanese equivalent.

1. (work, study) very hard 
2. 3rd block
3. behind that
4. Really?
?
5. Certainly.
.
6. That's tough, isn't it?
.
7. (We) read this way.
.
8. Then, let's go some other time again.
.


© Norio Ota 2008