JP1000 6.0 Interactive Exercises 4I. Insert the most appropriate particles.

1. Gakusee

zenbu

nan-nin kimasu ka?

2. Kono kurasu


Yamada-san

Matsumoto-san ikimasu.

3. Senshuu

shuumatsu

doko

ikimashita ka?

4. Taitee tenisu

gorufu

shimasu ,

tokidoki yakyuu

basuketto shimasu.

5. Kurasu

ato

chotto koohii

nomimasen ka?

6. Asoko

watashi

arimasu.

II. Answer the following questions according to the instructions.

1. Nihongo no benkyoo wa doo desu ka?
. 'diffiuclt but interesting'
2. Moo Katakana to Hiragana o naraimashita ka?
Iie, . 'already learned Katakana, but not Hiragana yet'
3. Moo hirugohan o tabemashita ka?
Iie, .
4. Eega wa amari mimasen ka?
Hai, .
5. Anata wa donna supootsu o shimasu ka?
. 'tennis and baseball'
6. Kondo Nihon no anime ya bideo o misete kudasai.
Ee, . 'any time'
7. Shuumatsu dokoka e ikimashita ka?
Iie, . 'did not go anywhere'
8. Anata no kurasu ni gakusee ga nan-nin gurai imasu ka?
. 'about 30'

III. Give the Japanese equivalent.

1. Autumn colors were wonderful.
.
2. Do you have Japanese video?
?
3. Which car is yours?
?
4. That small one over there is mine.
.
5. Where shall we go?
?
6. How about that new one over there?
?
7. Let's invite Kate and Junko as well.
.
8. This restaurant is open until late at night.
.


© Norio Ota 2008