AP/JP1000 6.0 Interactive Exercises 19


I. Create a relative clause using the undelined as the modified.

1.   Watashi wa daigaku de Nihongo o benkyoo-shite imasu.
daigaku

2.   Chichi wa kinoo no ban (sono) hito to hanashi o shimashita.
hito

3.   Ane wa kyonen (kono) kyookai de kekkon-shimasita.
kyookai

4.   Tomodachi wa itsumo watashi ni shinsetsu desu.
tomodachi

5.   (Sono) paatii wa totemo tanoshikatta desu.
paatii

6.   (Sono) gakusee wa miitingu ni kimasen deshita.
gakusee

7.   Kikuchi-san wa juu-nen mae (sono) uchi ni sunde imashita.
uchi

8.   (Sono) onna no hito wa shigoto o tetsudatte kuremashita.
onna no hito

9.   Watashi wa haha ni (kono) kuruma o katte moraimashita.
kuruma

10. Watashi wa maiasa chikaku no kooen o arukimasu.
chikaku no kooen

II. Transform the following sentences according to the instructions.

1.   Moo sukoshi kangaeru 'consider'. [Let's try and see ...]
.

2.   Toronto ni kimashita. Edomonton ni sunde imashita. [Combine with mae]
.

3.   Daigaku-in o sotsugyoo-shimasu. Gaikookan 'diplomat' ni nari-tai desu. [Combine with ato]
.

4.   Kissaten de tomodachi o matte imashita. Kanji o renshuu-shite imashita. [Conbine with aida]
.

5.   Terebi o mite imashita. Tomodachi kara denwa ga kakarimashita. [Combine with toki]
.

6.   Kono mondai ni tsuite shirabemasu 'check'. [Please try and see ...]
.

7.   Kuraku narimasu. Uchi ni kaerimashoo. [Combine with uchi ni]
.

8.   Kurasu ga owarimasu. Dokoka de koohii demo nomimashoo. [Combine with tara]
.

III. Insert the most appropriate particles.

1. Dokkyo daigaku kite iru
kookan-gakusee
Mieko-san
Nihongo totte iru
Kebin-san onaji
jinruigaku 'anthlopology' no kurasu imasu.
2. Honkon
iku mae
Bosuton aru
booeki-gaisha 'trading company' tsutomete imashita ga,
sono mae wa chotto ginkoo
hatarakimashita.
3. Nihon iku
hikooki no naka mita
eega dete kuru
joyuu
Kanada
terebi
dete imasu.
4. Hiroshi-kun
yoku hon kariru
toshokan wa
Eego naratte iru
hoka
Nihon-jin
gakusee
benkyoo kimasu.
5. Tokyo-tawaa
mita ato
Ginza
itte
shokuji shite,
hoteru yukkuri yasumimashoo.
6. Jimu-san ,
sotsugyoo-shita kookoo
Furansu-go
naratta ,
hajimete benkyoo hajimeru
gakusee
zutto joozu hanashimasu.


IV. What would you say when:

1.   you reluctantly agree with someone?
.
2.   you did not notice (something)?
.
3.   you ask someone what points s/he does not understand?
ka?
4.   you ask your friend if s/he is studying while listening to music?
ka?
5.   you ask someone at which hotel you are going to stay tonight?
ka?
6.   you ask someone if the restaurant is such a well known place?
ka?
7.   you ask someone if it is alright to borrow books that long?
?
8.   you tell your friend that you will introduce someone right away?
.

© Norio Ota 2008