AP/JP1000 6.0 Interactive Exercises 14


I. Provide the informal/casual version of the following.

1. Kinoo wa sushi o tabemashita.
yo.
2. Eega wa shichi-ji-han kara deshita.
yo.
3. Kono hon o yomimashita ka?
?
4. Amari yoku wakarimasen deshita.
yo.
5. Sono mise no tenpura wa oishiku arimasen deshita.
yo.
6. Nihongo no shiken wa muzukashikatta desu ka?
?
7. Bangohan wa sukiyaki deshita.
yo.
8. Kinoo no ban wa nani o nomimashita ka?
?
9. Sono resutoran ni wa unagi ga arimasen deshita.
yo.
10.Tomodachi wa paatii ni kimasen deshita.
yo.
11.Sensee mo kaishoku 'dining together' ni irasshaimashita.
yo.
12.Dezaato wa kudamono ni shimashita.
yo.
13.Shuumatsu keeki o tsukurimashita.
yo.
14.Misoshiru 'miso soup' wa chotto shoppakatta desu.
yo.
15.Mainichi uchi de ryoori o shimashita.
yo.

 

II. Give the Japanese equivalent.

1. three (fish)

2. four (servings)

3. six cups (of coffee)

4. the recommended

5. to eat out

6. favorite food

7. to get hungry

8. fresh (fish)

9. green pepper

10. to get thirsty

11. rare, unusual

12. sweet (cake)

13. spicy

14. salt

15. sugar

 

III. What would you say casually when:

1. you suggest to decide on tonkatsu?

.

2. you ask someone how she is managing meals?

?

3. you ask someone if he has already had lunch?

?

4. you ask someone to have dinner together somewhere?

?

5. you are surprised because the place is very crowded?

.
6. you suggest to make something delicious?
.
7. you suggest to someone to have a drink?
.

8. you ask the waiter what kind of side dishes they have?

?

9. you order two servings of yakitori and gyooza?

.

10. you ask the waitress to bring two bottles of beer?

.

 

IV. Translate the following into casual Japanese.

1. I was living with a friend before, but it was getting tiresome.

.

2. I sometimes cook at home or eat out, but usually on the weekend I eat at my parents' place.

.
3. Between classes I often come to this coffee shop and do things like reading newspapers
    and studying.
.
4. (Dad says that) he will come home directly from the company today.
.
5. I eat anything, but squid sashimi (sounds) good.
.

V. Insert the most appropriate particles.

1. Uchi
kaisha
chikai ,
yoku kono mise tsukatte imasu.
2. Koko
kekkoo nan
aji
ii desu ,
shinsen-na sakana osusume desu ne.
3. Onaka
suita ,
doko-ka
hirugohan
issho tabemasen ka?
4. Kono mise
yasuku-te oishii ,
hiru
yuugata
itsumo gakusee
kaisha-in ooi n da.
5. Konban
okazu
nan
shiyoo nee.
6. Mazu yao-ya
yasai
kudamono katte,
niku-ya gyuu-niku,
sore
saka-ya
o-sake kaimashoo.
7. Tsumami
yu-doofu
san-nin-mae
himono ni-nin-mae onegai-shimasu.

© Norio Ota 2008