AP/JP1000 6.0 Interactive Exercises 10


I. Give the TE-form of each verb.

1. wakaru
2. hanasu
3. miseru
4. matsu  
5. yomu 
6. kau  
7. noru
8. kiku   
9. taberu 
10. iku 
11. kuru  
12. oyogu
13. suru 'do'
14. nomu
15. kaku 'write'
16. au
17. kaeru 'return'
18. aruku
19. tobu
20. shinu

II. Answer the following questions based on the instruction.

1. Ima donna koosu o totte imasu ka?

. "Japanese, psychology and linguistics"
2. Shitsuree desu ga, nani-jin de irasshaimasu ka?
. "Italian" [polite response]
3. Nihongo no kurasu ni wa doko no gakusee ga ooi desu ka?
. "from Asia"
4. Shoorai 'in the future' nani ni nari-tai desu ka?
. "school teacher"
5. Donna Nihon-jin no namae o shitte imasu ka?
. "Morita, Yoshida, Kubota, etc."
6. Kyoodai wa nan-nin arimasu ka?
. "two younger brothers and one younger sister"
7. Ima doko-ka 'somewhere' ni tsutomete imasu ka?
Hai, . "post office"
8. Kanada ni wa donna jinshu 'race' ga sunde imasu ka?
. "First Nations [senjuumin], Africans, Asians, Europeans, etc."

III. Give the Japanese equivalent.


1. Canadian

2. French

3. English
4. German
5. Korean
6. Chinese
7. American
8. Vietnamese
9. Russian
10. Filipino
11. two persons
12. at last
13. pronunciation
14. history
15. city office
16. economics
17. four persons
18. by the way 
19. music
20. various

IV. Insert the most appropriate particle.

1. Chichi wa mae
ryoojikan
tsutomete imashita ,
ima
hoteru hataraite imasu.
2. Chuugoku-jin
naka wa
donna namae ooi n desu ka?
3. Kotoshi
seijigaku
gengogaku
totte imasu ,
rekishi torimasen deshita.
4. Diiviidii
shii-dii
doko utte imasu ka?
5. Watashi
kookoo wa
gakusee
hanbun Itaria-jin deshita.

 

V. Transform the following into the polite equivalent.

1. Kodomo ga imasu ka?

?
2. Doko ni tsutomete imasu ka?
?
3. Shitusree desu ga, ikutsu desu ka?
?
4. Sono kuruma wa watashi no ja arimasen.
.
5. Ano hito ga tomodachi desu ka?
?

 

VI. Translate into Japanese.

1. Mathematics was easy at the beginning, but gradually it is getting harder.

.

2. Are there many Japanese-Canadian students in the Japanese class?

?
3. It is confusing, since there are three Suzukis in the consulate.
.
4. As his French pronunciation is slightly different, he is probably a French-Canadian.
.
5. The sales counter for cameras is on the sixth floor.
.


© Norio Ota 2008