JP1000 6.0 Interactive Exercises 05


I. Pronounce the following with the appropriate accentuation.
1. hý ga, hi ga, ký ga, ki ga, hÓ ga, ha ga, to ga, ka ga, yÓ ga, ke ga, sa ga,
   mo ga, chi ga, g˛ ga  
2. nŔko ga, yamÓ ga, shiro ga, k¨da ga, machý ga, kuchi ga, hanÓ ga, kubi ga,
   Óka ga, yuký ga, yome ga, Óme ga, hadŔ na, mýru, kau, Óu, kasu, kÓku, umu,
   yobu, ˛mo ni, m¨su, shinu, ¨tsu  
3. hashirÓ ga, musumŔ ga, hasÓmi ga, kiboo ga, kýsoku ga, kÓnai ga, tonari ga,
   kawÓku, shýzuka na, mÓiku ga, hanashý ga, semÓi, kurai, sam¨i, kurasu, konŔru,
   shibÓru, yameru  
4. keeshiki ga, ryuukoo ga, y˛n-dai ga, gŔndai ga, ky˛odai ga, kŔndoo ga, shinjýru,
   kigÓkari na, hÓndan ga, yoÓsobi ga, hassŔn ga, send˛o ga, rokuon ga, doobutsu ga,
   hoosoo ga, shibÓraku  
5. subarashýi, keesÓnki ga, byoonin ga, kook¨uki ga, sooj¨ushi ga, untŔnshu ga,
   shooboosh˛ ga, shinrýgaku ga, kawais˛o na, sakigakŔru, hashiri-dÓsu, geng˛gaku ga,
   kyoojukai ga  
6. wakarebÓnashi ga, keezÓigaku ga, juken-jýgoku ga, hoos˛okyoku ga, denkigÓisha ga,
   shuud˛oin ga, shindÓisha ga, koojichuu de, doos˛okai ga  
7. kokusairŔngoo ga, koojoo-chýtai ga, monbudÓijin ga, senryoo-chýtai ga,
   soogooby˛oin ga 

II. Give the Japanese equivalent.
1. I am going to see TV tonight.
.
2. What are you going to do from now?
?
3. Do you own a car?
?
4. I read books and magazines.
.
5. Where are you going?
?
6. I have a part-time job today.
.
7. I often drive a car.
.
8. What are you going to buy?
?
9. I am very busy now.
.
10.I will study Japanese now.

ę Norio Ota 2008