AP/JP1000 6.0 Interactive Exercises 03


A. Pronounce the following words.

1. aka hake isu imi uso uchi eki esa ori oni ate chie oka eto ase oto

2. kako kishi kuuki keru koto kane kiso kuri riko kashi aki ukeru hako kushi

3. sato shiki suri seki sora asa keshi hasu miso hoshi rusu kaso shisoo

4. tani chika tsuri tema tori hata kichi kutsu hoteru hito kachi rikutsu

5. namae niwa nuka neko nori hana kani kinu mane tsuno nemuru nooka niku

6. haru hiru furo heta hone hashi hiku fune hoshi ahiru hosoi fusoku hoka

7. mame mikaku mune medo moshi kama kumi umu tomeru kumo memo mari kimete

8. yari yuki yoko kaya mayu doyoo yoru yumi yahari koya sayu shiyoo

9. rashii rikai ruroo rekishi roodoo harau hare keri moru kareru koro

10.wake wadai kawa shiwa sewa washitsu wakai kuwa suwaru wareru

11.hondo kantoku renraku minka renshuu sennoo onsen shinwa hinto

12.gaku giri guchi geko goma ongaku shingi kagu kage gogo mago kugi sugoi

13.zazen jikan zuga zeekin zokuhen kazoku kazan mijikai koozui shinzen

14.dakai denki dooro kadai senden ondo roodoo denwa damaru

15.pachinko pin puuru pen konpa kenpee kinpira sanpo shinpen

16.bamen bikan bushi benri booshi kanban yuubi mibun kabe kubomi

17.kitto hakkiri hissori happyoo kitchiri choppiri sukkari pittari gossori

18.eego shingoo senkoo konree shiito koogai tenkee mooretsu kaaten muudo

19.kyatatsu kyuuryoo kyooryoku okyaku chikyuu nyuukyo

20.angya toogyuu hongyoo gyaku gyuuniku koogyoo

21.shakai shusseki shoorai kansha minshuku rinshoo

22.chaban chuukai chokin yuchaku shincha koojichuu ronchoo

23.jama juushoo joogi kanja kyooju koojoo shinjuu

24.hannya shinnyuu toonyoo hannyuu

25.myaku myuujikaru myooree shinmyoo

26.ryakudatsu ryuukoo ryokoo kanryoo shinryaku nenryoo

 

B. What would you say when:

1. you ask someone if s/he is going out?
?
2. you ask someone what s/he is going to eat?
?
3. you ask someone if s/he is busy?
?
4. you tell someone that you have a test tomorrow?
.
5. you pep someone up?
.
6. you say winter will come soon?
.
7. you have not seen someone for a long time?
.
8. you ask someone if s/he is studying Japanese?
?
9. you say you will eat tenpura too?
.
10.you tell someone it is cool today?
.

Norio Ota 2008