AP/JP1000 6.0 Exercises 9


I. Transform the following according to the instruction.

1. Chotto shigoto o tetsudaimasu. [Shall I .... for you?]

______________________________________________________________________

2. Taitee nan-ji goro kaerimasu ka? [polite]

______________________________________________________________________

3. Konban wa toshokan ni ikimasu. Kanji o benkyoo-shimasu. [combine into one]

______________________________________________________________________

4. Asa wa nan-ji goro made ni daigaku ni kimasu ka? [answer]

______________________________________________________________________

5. Nihongo no koogi wa nan-ji kara nan-ji made desu ka? [answer]

______________________________________________________________________

6. Kono rappu-toppu wa nedan mo yasui desu. Supiido mo hayai desu. [combine into one]

______________________________________________________________________

7. Kodomo wa yoku nemurimasu. [be ~ing]

______________________________________________________________________

8. Kurasu wa mada 'yet' hajimarimasen. [has not ~ed]

______________________________________________________________________

9. Sukoshi okane o kashimasu. [please .....]

______________________________________________________________________

10.Yoku konpyuutaa o tsukaimasu ka? [polite]

______________________________________________________________________


II. What would you say when:

1. you volunteer to cook dinner because you are free this evening ?

_____________________________________________________________________

2. someone offers to help you out?

______________________________________________________________________

3. you want to buy one, but you don't have money this month?

______________________________________________________________________

4. you ask someone to have dinner and (go to) see a movie with you on the way home?

______________________________________________________________________

5. someone asks you how long you have been studying Japanese?

_____________________________________________________________________

6. you want to say that you are working from Monday to Friday every week?

_____________________________________________________________________
 

III. Insert the most appropriate particles.

1. Mainichi gozenchuu _____ arubaito _____  shite, juu-ichi-ji-han _____ _____ kurasu _____ ikimasu.

2. Kyoo _____ gogo essee _____ kaite, yo-ji-han _____ _____dashite, yoru _____ toshokan _____

benkyoo-shimasu.

3. Kyonen daigaku _____ dete, ima Toronto _____ ookii ginkoo _____ hataraite imasu.

4. Shuumatsu _____ _____ kono hookokusho _____dashi-tai n desu _____, hoka _____ _____ shigoto _____

arimasu _____ dekimasnen.
 

IV. Give the Japanese equivalent.

1. My car is in a very good condition and does not break down at all.

________________________________________________________________________________

2. I will make up to you sometime.

________________________________________________________________________________

3. In the Japanese course, there are both lectures and tutorial classes.

_________________________________________________________________________________

4. What time are you going home today?

_________________________________________________________________________________

5. I work on Saturday and Sunday too.

_________________________________________________________________________________

6. I am free today, so it's alright.

_________________________________________________________________________________

7. This digital camera 'dejikame' is cheap in price and new in design. [lit.]

_________________________________________________________________________________

8. I am doing three part-time jobs, so I am very busy.

_________________________________________________________________________________


© Norio Ota 2008