AP/JP1000 6.0 Exercises 7


I. Transform the following according to the instructions.

1. Watashi no kuruma de ikimasu. [Let's ...]

______________________________________________________________________

2. Chikatetsu no eki wa doko desu ka? [I wonder ...]

______________________________________________________________________

3. Koohii demo doo desu ka? [more polite]

______________________________________________________________________

4. Watashi mo ashita kimasu. [more polite]

______________________________________________________________________

5. Itsu Nihon e ikimasu ka? [more polite]

______________________________________________________________________

6. Chotto kono kotoba no imi o oshiete kudasai. [Won't you please ...?]

______________________________________________________________________

7. Watashi wa rainen Yooroppa e ikimasu. [I want to ...]

______________________________________________________________________
 

II. Respond to the following.

1. Onaka ga sukimashita nee. Dokoka de ohiru demo tabemashoo.

______________________________________________________________________

2. Dochira made? [cab driver]

______________________________________________________________________

3. Shiken, ganbatte kudasi.

______________________________________________________________________

4. Shuumatsu shokuji demo shimasen ka?

______________________________________________________________________

5. Sumimasen, Nihon-ryoori wa amari tabetaku arimasen ga.

______________________________________________________________________
 

III. Insert the most appropriate particles.

1. A, mukoo _____ takushii _____ kimasu yo. Are _____ norimashoo. 

2. Akasaka ni-choome _____ koosaten _____ kado _____ tomete kudasai.

3. Boku _____ atarashii kuruma _____ Naiagara _____ doraibu-shimasen ka? 

4. Konshuu _____ Edomonton _____ kaigi _____ demasu _____, Toronto _____ wa imasen. 

5. Sumimasen _____, kono Kanji _____ kono kami _____ kaite kudasaimasen ka? 

6. Kono Nihongo _____ jisho _____ doko _____ kaimashita ka? Watashi _____ kaitai n desu _____, takakatta desu ka? 
 

IV. Give the Japanese equivalent.

1. very hard                                 _______________________

2. 3rd block                                _______________________

3. behind that                              _______________________

4. Really?                                    _______________________

5. Certainly.                                 _______________________

6. That's tough, isn't it?                 _______________________

7. (We) read this way.                 _______________________

8. Then, let's go some other time. _______________________


© Norio Ota 2008