AP/JP1000 6.0 Exercises 6


I. Transform the following according to the instructions.

1. Shuumatsu ni dokoka e ikimashita ka? [more polite]

______________________________________________________________________

2. Kono puraza ni wa pan-ya to niku-ya dake arimasu. [use shika]

______________________________________________________________________

3. Kondo no shiken wa yasashii desu. [probably ...]

______________________________________________________________________

4. Nihongo no jisho wa asoko ni arimasu. [more polite]

______________________________________________________________________

5. Ginkoo wa suupaa no tonari ni arimasu. [shorter version]

______________________________________________________________________

6. Kanji no benkyoo o tetsudaimasu. [Shall I ...?]

______________________________________________________________________

II. Give the English equivalent.

1. Excuse me, but is there a police box around here?

_____________________________________________________________________

2. The vegetable shop is a little ahead of the liquor store.

______________________________________________________________________

3. Please use this cell phone.

______________________________________________________________________

4. In Victoria there were many tourists.

______________________________________________________________________

5. The museum was very good in particular.

_____________________________________________________________________

III. Describe the locations of various places on the map.


© Norio Ota 2008
PDF file version