JP1000 6.0 Exercises 4I. Insert the most appropriate particles.

1. Gakusee _____ zenbu _____ nan-nin _____ kimasu ka?

2. Kono kurasu _____ _____ Yamada-san _____ Matsumoto-san _____ ikimasu.

3. Senshuu _____ shuumatsu _____ doko _____ _____ ikimashita ka.

4. Taitee tenisu _____ gorufu _____ shimasu _____, tokidoki yakyuu _____ basuketto _____ shimasu.

5. Kurasu _____ ato _____ chotto koohii _____ _____ nomimasen ka?

6. Asoko _____ watashi _____ _____ arimasu.

II. Answer the following questions according to the instructions.

1. Nihongo no benkyoo wa doo desu ka?

    ________________________________________________________

2. Moo Katakana to Hiragana o naraimashita ka?

    ________________________________________________________

3. Moo hirugohan o tabemashita ka?

     ________________________________________________________

4. Eega o mimasen ka?

    Hai, _____________________________________________________

5. Anata wa donna supootsu o shimasu ka?

     ________________________________________________________

6. Kondo Nihon no anime ya bideo o misete kudasai.

    Ee, ______________________________________________________

7. Shuumatsu dokoka e ikimashita ka?

    _________________________________________________________

8. Anata no kurasu ni gakusee ga nan-nin gurai imasu ka?

     _________________________________________________________
 

III. Give the Japanese equivalent.

1. Autumn colors were wonderful.              ___________________________

2. Do you have Japanese video?                ___________________________

3. Which car is yours?                               ___________________________

4. That small one over there is mine.           ___________________________

5. Where shall we go?                               ___________________________

6. How about that new one over there?     ___________________________

7. Let's invite Kate and Junko as well.       ___________________________

8. This restaurant is open until late at night. ___________________________
 


© Norio Ota 2008