AP/JP1000 6.0 Exercises 19


I. Create the relative clause using the undelined as the modified.

1.   Watashi wa daigaku de Nihongo o benkyooshite imasu.         ___________________________________________

2.   Chichi wa kinoo no ban (sono) hito to hanashi o shimashita.    ___________________________________________

3.   Ane wa kyonen (kono) kyookai de kekkon-shimasita.            ___________________________________________

4.   Tomodachi wa itsumo watashi ni shinsetsu desu.                     ___________________________________________

5.   (Sono) paatii wa totemo tanoshikatta desu.                             ___________________________________________

6.   (Sono) gakusee wa miitingu ni kimasen deshita.                       ___________________________________________

7.   Kikuchi-san wa juu-nen mae (sono) uchi ni sunde imashita.      ___________________________________________

8.   (Sono) onnna no hito wa shigoto o tetsudatte kuremashita.       ___________________________________________

9.   Watashi wa haha ni (kono) kuruma o katte moraimashita.        ___________________________________________

10. Watashi wa maiasa chikaku no kooen o arukimasu.                 ___________________________________________
 

II. Transform the following sentences according to the instructions.

1.   Moo sukoshi kangaeru 'consider'. [Let's try and see ...]
_________________________________________________________________________

2.   Toronto ni kimashita. Edomonton ni sunde imashita. [Combine with mae]
_________________________________________________________________________

3.   Daigaku-in o sotsugyoo-shimasu. Gaikookan 'diplomat' ni nari-tai desu. [Combine with ato]
_________________________________________________________________________

4.   Kissaten de tomodachi o matte imashita. Kanji o renshuu-shite imashita. [Conbine with aida]
_________________________________________________________________________

5.   Terebi o mite imashita. Tomodachi kara denwa ga kakarimashita. [Combine with toki]
_________________________________________________________________________

6.   Kono mondai ni tsuite shirabemasu 'check'. [Please try and see ...]
_________________________________________________________________________

7.   Kuraku narimasu. Uchi ni kaerimashoo. [Combine with uchi ni]
_________________________________________________________________________

8.   Kurasu ga owarimasu. Dokoka de koohii demo nomimashoo. [Combine with tara]
_________________________________________________________________________

III. Insert the most appropriate particles.

1. Dokkyo daigaku (       ) kite iru kookan-gakusei (       ) Mieko-san (       ) Nihongo (       ) totte iru Kebin-san (       )

    onaji jinruigaku 'anthlopology' no kurasu (       ) imasu.

2. Honkon (       ) iku mae (       ) Bosuton (       ) aru booeki-gaisha 'trading company' (       ) tsutomete imashita ga, 

    sono mae wa chotto ginkoo (       )(       ) hatarakimashita.

3. Nihon (       ) iku hikooki no naka (       ) mita eega (       ) dete kuru joyuu (       ) Kanada (       ) terebi (       )(       )

    dete imasu.

4. Hiroshi-kun (       ) yoku hon (      ) kariru toshokan (       ) wa Eego (       ) naratte iru hoka (       ) Nihon-jin (       )

    gakusee (       ) benkyoo (       ) kimasu.

5. Tokyo-tawaa (       ) mita ato (       ) Ginza (       ) itte (       ) shokuji (       ) shite, hoteru (       ) yukkuri yasumimashoo.

6. Jimu-san (       ), sotsugyoo-shita kookoo (       ) Furansu-go (       ) naratta (       ), hajimete benkyoo (       ) hajimeru

    gakusee (       ) zutto joozu (       ) hanashimasu.
 

IV. What would you say when:

1.   you reluctantly agree with someone?                                        _________________________________________

2.   you did not notice something?                                                  _________________________________________

3.   you ask someone what points s/he does not understand?          _________________________________________

4.   you ask your friend if s/he is studying while listening to music?   _________________________________________

5.   you ask someone at which hotel you are going to stay tonight?  _________________________________________

6.   you ask someone if the restaurant is such a well known place?  _________________________________________

7.   you ask someone if it is alright to borrow books that long?        _________________________________________

8.   you tell your friend that you will introduce someone right away? _________________________________________
 


© Norio Ota 2008